Det här innebär tillägget i RFR 2 och RFR 1

Katarina Lindgren Redovisningsspecialist, PwC Sverige 2017-03-29

Nedan sammanfattas de nya tillägg eller undantag i RFR 2 och RFR 1 som tillkommit i 2017 års uppdatering. 

RFR 2, Redovisning för juridiska personer

Juridiska personer som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att svenska juridiska personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad som huvudregel ska tillämpa de IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel görs i RFR 2 vissa undantag och tillägg, beroende på att tillämpningen av IFRS strider mot svensk lag, att tillämpningen leder till en beskattningssituation som avviker från det som gäller för andra svenska företag eller att det finns andra tungt vägande skäl.

I samband med 2017 års uppdatering av RFR 2 har två nya avsnitt införts. Dessa avsnitt har tillkommit i och med att IASB har gett ut och EU har godkänt 2 nya standarder, IFRS 15 och IFRS 9. De nya avsnitten i RFR 2 är dock inte obligatoriska för räkenskapsåret 2017, såvida inte koncernen valt att förtidstillämpa de nya IFRS standarderna. De börjar istället gälla vid räkenskapsår som inleds efter den 1 januari 2018, d v s samtidigt som koncernen påbörjar sin tillämpning.  
 

IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder

IFRS 15 behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt med kunder och ersätter bl a IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 1 januari 2018.   

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har beslutat att dagens frivilliga undantag från successiv vinstavräkning vid utförande av uppdrag till fast pris i juridisk person införs i IFRS 15 avsnittet i RFR 2. Undantaget har formulerats på samma sätt som i K3. I övrigt görs inga tillägg eller undantag avseende IFRS 15 i RFR 2. Fastprisuppdrag i de branscher som anges i 17 kap. 23 § inkomstskattelagen får således fortsatt redovisas som intäkt senast när arbetet väsentligen är fullgjort (färdigställandemetoden). 

Reglerna avseende IFRS 15 i RFR 2 ska börja tillämpas vid samma tidpunkt som IFRS 15 börjar tillämpas i koncernredovisningen. Samma övergångsmetod som den som används i koncernen ska tillämpas. 
 

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 behandlar klassificering, värdering och redovisning av finansiella instrument. I standarden införs bl a en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv samt nya regler för säkringsredovisning. IFRS 9 ersätter IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter den 1 januari 2018.

Rådet har bedömt att de skattemässiga effekterna av att tillämpa IFRS 9 i juridisk person är svårbedömda och har därför beslutat om att införa ett möjligt undantag från IFRS 9, på samma sätt som vi idag har ett frivilligt undantag från IAS 39. Det blir därför fortsatt möjligt för juridisk person att redovisa finansiella instrument med utgångspunkt i värdering till anskaffningsvärdet. Enligt Rådets bedömning ska dock vissa av de principer som anges i IFRS 9 gälla även för de företag som väljer att tillämpa undantaget. I IFRS 9 avsnittet i RFR 2 har det därför införts några tillägg som bl a reglerar redovisning i och bortbokning från balansräkningen, beräkning av förlustriskreservering, värdering av derivatinstrument med negativt verkligt värde, portföljvärderingar, samt anger att vägledning kan hämtas från IFRS 9 avseende dokumentation och effektivitetsmätning vid tillämpning av säkringsredovisning. 

Den möjlighet, som idag finns i RFR 2, att undanta finansiella garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag samt joint ventures från värderingsreglerna i IAS 39 kommer också fortsatt att kunna tillämpas (som ett undantag från värderingsreglerna i den nya standarden). 

Reglerna avseende IFRS 9 i RFR 2 ska börja tillämpas vid samma tidpunkt som IFRS 9 börjar tillämpas i koncernredovisningen. 
 

RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner

Inga nya tillägg eller undantag i rekommendationen har tillkommit i 2017 års uppdatering. 

Kontakta oss

Katarina Lindgren

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 38

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Följ oss i sociala medier