Uppdatering av K2 och K3

Jun 17, 2016

K2 – Årsredovisning i mindre företag

Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 27 april 2016 beslutat att remittera ett förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2).

Förslaget utgör en del av BFN:s arbete med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag. Det innebär bland annat att stiftelser ska tillämpa antingen K2 eller K3 när en årsredovisning upprättas. Det innebär också att ideella föreningar kan upprätta årsredovisning enligt K2. Förslaget innehåller dels uppdateringar till följd av direktivstyrda1 ändringar i årsredovisningslagen, dels ett antal brevsvar som lämnats av BFN under 2014-2016 som har inarbetats. Förslaget innebär också att alla K2-regler finns samlade i ett dokument, det vill säga den uppdelning per företagskategori som funnits tidigare tas bort. Strukturen ändras också så att den bättre överensstämmer med hur K3 är strukturerat.

Några exempel på direktivstyrda ändringar i K2 är:

 • Den enda ”personalnoten” som finns kvar är medelantalet anställda, det vill säga löner och andra ersättningar ska inte anges och ingen uppdelning på män och kvinnor.
 • Inom linjen-posterna ska anges i notupplysning och får inte längre redovisas i anslutning till räkningarna.
 • Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ska nu anges i not.
 • Det är inte längre möjligt att redovisa intäkten när fakturering sker, det vill säga alternativ regeln för pågående arbete på löpande räkning har tagits bort.


Företag som upprättar koncernredovisning får inte tillämpa K2

Några exempel på andra ändringar/förtydliganden i K2 är:

 • Ett företag som upprättar en koncernredovisning får inte tillämpa K2 (kommentaren till punkt 1.5).
 • En kassaflödesanalys kan inte ingå som en del i årsredovisningen som upprättas enligt K2 (kommentaren till punkt 1.5).
 • Det finns nu en särskild punkt i det allmänna rådet om hur rättelser av fel ska hanteras (punkt 2.12).
 • Hur anskaffningsvärdet på en begagnad byggnad bestäms (kommentaren till punkt 10.16).
 • BFN klargör också att punkten 2.6 inte kan användas för att tillämpa säkringsredovisning annat än för terminer, d v s säkringsredovisning är bara tillåten för transaktioner där det finns uttryckliga regler i K2 (punkterna 11.8, 13.5, 17.8.)
 • Det är inte heller möjligt att förvärva en ”halvfärdig” immateriell tillgång och därefter färdigställa tillgången i egen regi och på så sätt komma runt aktiveringsförbudet i K2 - all egenutveckling är kostnad. (punkt 10.18)

Det klargörs slutligen att K2 är utformat och avsett för företag med enklare förhållanden och att mindre företag med komplex verksamhet bör överväga att tillämpa huvudregelverket K3.

BFN föreslår att det allmänna rådet ska tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, såvitt gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vad gäller ändringarna som inte föranleds av lagändringarna i ÅRL kommer BFN göra en bedömning om det finns skäl att de ändringarna ska börja gälla senare. För övriga företag, främst stiftelser och vissa handelsbolag, föreslås att det allmänna rådet ska tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2016.
 

K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 28 april 2016 beslutat att remittera ett förslag till ändringar i det allmänna rådet BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3).

Remissen innehåller förslag på ändringar i regelverket K3. Huvuddelen av förslagen är en följd av de ändringar som har beslutats i årsredovisningslagen, d v s direktivstyrda ändringar.

En central förändring mot tidigare är att det nu finns en bunden fond för utvecklingsutgifter. Syftet bakom denna regel (4 kap 2§ ÅRL) är att, ur ett utdelningsperspektiv, likställa företag som tillämpar aktiveringsmodellen med de företag som tillämpar kostnadsföringsmodellen. För mer information om detta hänvisas till tidigare artiklar i Accounting Update, december 2015 och mars 2016.

Mindre företag som frivilligt väljer att tillämpa K3 behöver lämna betydligt färre notupplysningar än ett större företag som tillämpar K3. Därutöver finns två ändringar som avser:

 • Hur en pensionsförpliktelse som är kopplad till värdet på en av företaget ägd tillgång ska redovisas. (punkt 28.12A)
 • Att utländska filialers tillgångar och skulder får men inte behöver omräknas enligt den monetära metoden i juridisk person. (punkt 30.14)

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas på finansiella rapporter som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, såvitt gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. För övriga företag föreslås att det allmänna rådet ska tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2016.


Övrigt

BFN:s allmänna råd med tillhörande vägledningar för fusion av helägt dotterbolag (BFNAR 1999:1) samt fusioner (BFNAR 2003:2) är också i en uppdateringsfas med anledning av förändringarna i årsredovisningslagen. Det förväntas inte bli några förändringar i sak utan mer innebära var i årsredovisningen upplysningar ska lämnas samt en allmän uppdatering av begrepp och skattesatser.

Publiceringen av K2 Årsbokslut är satt i vänteläge i avvaktan på att K2 årsredovisning ska fastställas, vilket beräknas ske i slutet av november 2016. Här kan det förväntas att ”2an” i namnet kommer att försvinna och att det istället blir ett K-årsbokslut. När i tiden K-årsbokslut kommer att börja gälla är dock fortsatt oklart. 
 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU. Årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag.

Kontakta oss

Marcus Johansson

Redovisningsexpert kommunal redovisning och ledamot av RKR:s expertgrupp, PwC Sverige

Tel 010-213 01 03

Följ oss i sociala medier