Vad händer hos normgivaren?

2017-06-29

 

I den här artikelserien redogör vi kortfattat för vad som händer hos våra stora normgivare inom redovisning och finansiell rapportering, det vill säga International Accounting Standars Board (IASB), Rådet för finansiell rapportering och Bokföringsnämnden (BFN). Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilka nyheter som publicerats under det senaste kvartalet och vad som är på gång.
 

IASB

  • Den 18 maj publicerade IASB den nya försäkringsstandarden, IFRS 17 Insurance Contracts, som ersätter den nuvarande standarden IFRS 4 Försäkringsavtal. Målet med den nya standarden är att det ska finnas en enda principbaserad standard som behandlar samtliga former av försäkringsavtal. Standarden ska vidare öka jämförbarheten av de finansiella rapporterna mellan både bolag, länder och olika marknader. Den nya standarden ska tillämpas från den 1 januari 2021. Läs mer om den nya standarden i vår artikel ”IFRS 17 – En ny era för redovisning av försäkringsavtal” i detta nummer.

  • IAS 12 behandlar redovisning och värdering av aktuell och uppskjuten skatt. Standarden ger dock ingen specifik vägledning för hur osäkra skattepositioner ska hanteras, som t ex när en skatteposition är osäker på grund av att liknande skattehantering ännu inte har prövats av Skatteverket eller liknande myndigheter. Den 7 juni publicerades ett nytt tolkningsuttalande, IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments. Uttalandet förtydligar hur redovisning och värdering av osäkra skattepositioner ska ske.  Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 januari 2019. Vi kommer att redogöra mer för detta i kommande nummer av Accouting Update.


Bokföringsnämnden

  • Bokföringsnämnden har remitterat ett förslag om tillägg till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) gällande att företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som en obeskattad reserv. En ersättningsfond redovisas när ett företag får ersättning från en försäkring för att tillgångar i verksamheten har skadats eller förstörts, i syfte att skjuta upp beskattningen av försäkringsintäkten till dess att företag skaffat nya tillgångar. BFN avser även att införa motsvarande regler om redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i regelverket för årsbokslut.

I mars publicerade bokföringsnämnden ett brevsvar gällande i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna medel för företagets räkning.

Kontakta oss

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Anna Sandberg

Senior manager , PwC Sverige

Tel 0723-53 05 59

Följ oss i sociala medier