Vad händer hos normgivaren?

2016-10-25

I detta nummer introducerar vi en ny artikelserie. Varje nummer av accounting update kommer från och med nu att ha ett stående inslag av en kortfattad redogörelse för vad som händer hos våra stora normgivare inom redovisning och finansiell rapportering d v s International Accounting Standards Board (IASB), Rådet för finansiell rapportering och Bokföringsnämnden (BFN). Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilka nyheter som publicerats under det senaste kvartalet och vad som är på gång.

IASB

IASB arbetar ständigt med uppdatering av befintliga standarder samt framtagande av nya. I IASB:s ”work plan” finns att utläsa vad som står på deras agenda och när i tid projekt förväntas startas och slutföras. IASB har nyligen avslutat arbetet med att ta fram tre stora nya standarder; IFRS 15 Revenue from contracts with customers, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 Leases samt inom en nära framtid även den nya försäkringsstandarden IFRS 17 Insurance contracts. Nedan följer ett axplock av det mest väsentliga som är på gång just nu: 

  • I november i år kommer IASB publicera sin rapport ”agenda consultation” där det framgår vilka ändringar man kommer fokusera på under den kommande fyraårsperioden. 
  • I december förväntas ”discussion paper” avseende forskningsprojekt om tilläggsupplysningar publiceras.
  • Den nya försäkringsstandarden IFRS 17 Insurance contracts förväntas publiceras i mars 2017. IFRS 17 förväntas träda ikraft tidigast 2020.
Rådet för finansiell rapportering

Rådet har bjudit in till kommentarer avseende förslag till ändringar i RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) med anledning av de nya och ändrade standarderna; Amendments to IAS 7, Amendments to IAS 12, Clarifications to IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 9. Rådet föreslår att samtliga ändringar, förutom de nya standarderna IFRS 16 och IFRS 9, ska gälla även i RFR 2. För IFRS 16 föreslår rådet ett valbart undantag som fortsatt tillåter att företaget redovisar alla leasingavtal som operation-ella i juridisk person, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning. Rådet bedömer även att de skattemässiga effekterna av att tillämpa IFRS 9 i juridisk person är svårbedömda och föreslår därför att ett valbart undantag ska finnas för IFRS 9. 

BFN

Bokföringsnämnden har remmiterat ett förslag med ändringar i de allmänna råden BFNAR 1999:1 (Fusion av helägt aktiebolag) och BFNAR 2003:2 (Redovisning av fusion) efter ändringar i Årsredovisningslagen. Regelverket kommer bland annat kompletteras med regler som klargör redovisningsmässig hantering av kapitalandelsfond och fond för utvecklingskostnader vid fusion. Bokföringsnämnden har tidigare under 2016 även remitterat förslag om ändringar i K2 och K3 bl a till följd av ändringarna i ÅRL.

Kontakta oss

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Följ oss i sociala medier