Vad händer hos normgivaren?

Daniela Casadei Redovisningsspecialist, PwC Sverige 2017-03-29

I vårt oktobernummer introducerade vi en ny artikelserie som innebär en kortfattad redogörelse för vad som händer hos våra stora normgivare inom redovisning och finansiell rapportering, d v s International Accounting Standars Board (IASB), Rådet för finansiell rapportering och Bokföringsnämnden (BFN). Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilka nyheter som publicerats under det senaste kvartalet och vad som är på gång.

IASB

  • I november 2016 publicerade IASB sin arbetsplan för de fem kommande åren (2017-2021). Huvudfokus för dessa år kommer att vara att slutföra större projekt såsom den nya försäkringsstandarden och den omarbetade föreställningsramen, arbeta för förbättrad kommunikation i de finansiella rapporterna, exempelvis genom att slutföra Disclosure Initiative, tillhandahålla stöd vid implementering av nya IFRS-standarder samt att fortsätta inriktningen med att samla in information och bakgrund från användarna av de finansiella rapporterna innan påbörjandet av en ny standard.  
  • Den 22 december 2016 publicerades ett nytt IFRIC-uttalande, IFRIC 22. Uttalandet reglerar vilken växelkurs som ska användas i samband med transaktioner i utländsk valuta (såsom intäktstransaktioner) när betalning sker i förskott, en fråga som inte regleras i IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser. Förtydligandet innebär att företag ska använda den valutakurs som gällde då det erhållna eller erlagda förskottet redovisades. IFRIC 22 ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari eller senare. 
  • IASB är i slutfasen med att ta fram den nya försäkringsstandarden, IFRS 17, som förväntas publiceras i maj 2017. IFRS 17 ska ersätta dagens IFRS 4 Försäkringsavtal och målet är att få en enda principbaserad standard som behandlar samtliga former av försäkringsavtal, däribland även återförsäkringsavtal. Standarden ska vidare öka jämförbarheten av de finansiella rapporterna mellan både bolag, länder och olika marknader. Den nya standarden ska tillämpas från den 1 januari 2021. 

Rådet för finansiell rapportering

Rådet för finansiell rapportering publicerade i januari 2017 ett ändringsmeddelande gällande RFR 2 med anledning av de nya och ändrade standarderna IAS 7, IAS 12, förtydligandet av IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 9.  Ändringarna är desamma som de som föreslogs under 2016. Läs mer om detta i vår artikel Nyheter från rådet för finansiell rapportering – Förändringar i RFR 2 och RFR 1 (2017) samt i vårt oktobernummer av Accounting Update eller på Rådets hemsida*. 

BFN

I december 2016 publicerade BFN nya uppdaterade och delvis omarbetade versioner av K2, ”Nya K2” (BFNAR 2016:10) och K3, ”Uppdaterade K3” (BFNAR2012:1). Bakgrunden till förändringarna är den anpassning av årsredovisningslagen som genomförts med anledning av förändringar i EU:s redovisningsdirektiv. Dessutom passade BFN på att arbeta in svar på olika tillämpningsfrågor som uppmärksammats under de första åren som K2 och K3 funnits.

Den 29 november 2016 remitterades ett förslag om att införa en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1), gällande att årsbokslut även ska kunna upprättas med tillämpning av K3. Enligt förslaget ska ett nytt kapitel, 20, innehålla särskilda regler för företag som upprättar årsbokslut. Kapitlet kompletteras med en allmän rådspunkt, punkt 1.6, med innebörd att företaget får tillämpa K3 i de delar som avser bestämmelserna i årsredovisningslagen som anges i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen. Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Remisstiden för förslaget gick ut den 28 februari 2017. 

BFN beslutade den 29 november 2016 även att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Remisstiden gick ut den 28 februari 2017. 

Förutom nyheterna från ovan normgivare, vill vi också nämna att ESMA i början på året publicerade en Q&A med vanliga frågor och svar kring riktlinjer avseende alternativa nyckeltal (APMs). Publikationen går att hitta på ESMA:s hemsida (www.radetforfinansiellrapportering.se/).

Kontakta oss

Daniela Casadei

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 07 39

Anna Sandberg

Senior manager , PwC Sverige

Tel 0723-53 05 59

Följ oss i sociala medier