Pensioner i familjeägda företag – en bortglömd fråga?

Anna Gustring Boman Director och pensionsspecialist, PwC Sverige 2017-04-20

I takt med att vi lever längre, samt att det allmänna pensionssystemet ger lägre förmåner än tidigare, har tjänstepensionen blivit en allt viktigare förmån. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige har tjänstepension, men vår erfarenhet visar att pensionssparandet för ägare till familjeägda företag är ett eftersatt område.
 

För de flesta anställda i Sverige varierar sparandet till tjänstepension mellan 4 procent och 30 procent av lönen. Detta är en förmån som betalas av arbetsgivaren utöver den ordinarie lönen. Utfallet för den anställde varierar mycket beroende på pensionsavtalets utformning, lönenivå och livslängd. För en person med en genomsnittlig lön i Sverige, 32 000 kronor år 2015, utgör den framtida utbetalda tjänstepensionsförmånen mer än 1 miljon kronor i genomsnitt. För högavlönade kan det utbetalda beloppet utgöra flera miljoner kronor.

 

Vår erfarenhet är att många ägare till familjeägda företag inte fullt ut tar tjänstepensionens storlek i beaktande när de beslutar om löneuttag i förhållande till utdelning och annat sparande. För en del riskerar detta att leda till en lägre levnadsstandard än förväntat efter pensioneringen. Att utföra en beräkning av sin förväntade framtida pension skulle kunna ge en ökad förståelse av den totala ersättningsnivån efter pensionering, samt möjlighet att besluta om åtgärder i det fall det bedöms nödvändigt.
 

En del av de ägare som sätter av pengar till framtida pension gör detta via en pensionsstiftelse. Vi har nyligen sett ett flertal fall där ägare inte fullt ut har förstått den lagstiftning som reglerar pensionsstiftelser, bland annat vad gäller utformningen av stiftelsens ändamål, vikten av aktuella och uppdaterade pensionslöften, vilka regler som gäller för att få ut pengar (gottgörelse) ur stiftelsen och i vilken utsträckning kostnader är avdragsgilla. Det finns en rad överväganden som behöver göras innan en pensionsstiftelse sätts upp för att trygga pension. I de fall en pensionsstiftelse redan tryggar pension har ledamöterna i pensionsstiftelsens styrelse ett personligt ansvar för förvaltningen av pensionsstiftelsen i enlighet med svensk lagstiftning.
 

En annan vanlig lösning är att teckna kapitalförsäkringar för att trygga framtida pension. Även i detta fall finns ett flertal fallgropar bland annat avseende redovisning samt hantering av särskild löneskatt. Eftersom denna typ av pensionslöften innebär en viss administrativ börda bör denna typ av lösning noga övervägas innan avtal träffas.
 

Sammanfattningsvis är det vår erfarenhet att pensionsfrågan är särskilt eftersatt i familjeägda bolag. Frågan blir extra brännande när tanken är att företaget för eller senare ska gå vidare till nästa generation. En väl genomtänkt pensionslösning underlättar med alla sannolikhet det väntande generationsskiftet.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman
Director och pensionsspecialist, PwC Sverige
Tel 0709-29 32 89
Email

Följ oss