De nya marknadsmissbruksreglerna - skärpta sanktioner och utökad makt för Finansinspektionen

2017-02-23


Marknadsmissbruksförordningen och marknadsmissbruksdirektivet – EU-ramverket angående marknadsmissbruk i form av insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation - har varit i spel sedan 3 juli 2016.
 

Successivt har reglernas närmare innebörd utkristalliserats genom kompletterade tekniska standards, vägledande dokument och Q&A från ESMA. Därtill har Sverige nu implementerat regler om sanktioner och utökade befogenheter Finansinspektionen (FI) att agera i syfte att upptäcka, stoppa och straffa marknadsmissbruk.
 

Reglerna om marknadsmissbruk träffar brett så en medvetenhet om att från den 2 februari i år kompletteras således de nya och i många hänseenden mer detaljerade respektive skärpta reglerna angående hur bolag och enskilda personer måste agera för att hantera med en rad sanktions- och ingripande regler, med väsentligt högre straffavgifter och andra påföljder samt en större handlingsfrihet för Finansinspektionen - bland annat kan FI ges domstolstillstånd att genomföra gryningsräder.
 

Klart är att det nya regelverket kräver att interna rutiner ses över, och att ökad administration och dokumentation måste tillkomma för att bolag inte ska bryta mot de nya reglerna. Många krav är generella och svårtolkade, och det är därför viktigt att ha kunskap om alla relevanta källor – till exempel har ESMA uppdaterat en Q&A i december 2016 och då givet vägledning angående tillämpningen av ett undantag om handel under ett tröskelvärd om 5 000 euro som finns vad gäller anmälningsskyldighet för enskild
 

Ytterligare exempel på svårtolkade krav, som träffar bland andra fondbolag och AIF-förvaltare måste vidta lämpliga och effektiva åtgärder för att övervaka att marknadsmissbruk vad gäller deras produkter inte sker. Bolag måste också – på eget ansvar –bedöma och dokumentera beslut om uppskjutet offentliggörande.
 

En strikt tillämpning av kraven som ställs på bolagen är förväntad. Rutiner kring loggbok, format för rapportering, versionshantering samt snabb information till FI är centrala.
 

PwC har inom hela EU en bra erfarenhetsbas vad gäller hur ett bolag mest effektivt  säkerställer att de har effektiva rutiner vad gäller samtliga delar av regelverken – vilket inkluderar hur man säkerställer att anpassningarna även på ett effektivt sätt ligger i linje med andra regulatoriska krav som ställs, eller kommer att ställas utifrån andra regelverk såsom MiFID II och dataskyddsförordningen.

Kontakta oss

Katarina Strandberg

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 91

Följ oss i sociala medier