Identifera en målmarknad - MiFID II

2017-02-23


MiFID II-regelverket är omvälvande på den finansiella marknaden. Det kräver att affärsstrategier ses över och att interna rutiner arbetas om. Dessutom ställs krav på konsumentskydd, transparens och rapportering.
 

2017 är därför ett år av GAP-analyser, omstruktureringar, och anpassningar inom den finansiella sektorn.
 

Ett av kraven är att, vid produktgodkännande av finansiella produkter måste en målmarknad identifieras. Detta är ett krav utöver lämplighets- och passandebedömning som också ska göras. Syftet är att säkerställa att (i) konsumenters intressen, mål och egenskaper beaktas, (ii) risken för konsumentskador minimerats, och (iii) intressekonflikter minimerats.
 

Finansiella aktörer måste vidta åtgärder och uppföljning som säkrar att produkterna når ”rätt kunder” – det vill säga den identifierade målmarknaden (och inte en så kallad negativ målmarknad). Distributionskanalerna och avtal måste arbetas igenom.
 

Hur ska då denna målmarknad definieras? ESMA har publicerat ett konsultationspapper som är ute på remiss. Det  konstateras att det måste finnas en flexibilitet när finansiella bolag ska ta fram process för att identifiering. Om det kan argumenteras för att det är en icke-komplex produkt eller en komplex produkt som inte sedan tidigare är känd och/eller förstådd av den breda allmänheten blir kraven annorlunda.
 

De 6 kriterierna som, enligt ESMA, bör vara utgångspunkt är

  1. Typen av kund som produkten riktar sig till
  2. Kunskap och erfarenhet
  3. Finansiell situation, med fokus på att kunna hantera en förlust
  4. Risktolerans och matchning
  5. Kundens mål
  6. Kundens behov


Givet att identifiering av målmarknad för med sig att vissa instrument/finansiella produkter och/eller distributionskanaler måste omstruktureras för att kunna riktas till den kundgrupp som de idag riktar sig till så är kraven på målmarknad viktiga och något som bör analyseras i god tid innan 2017 års slut. PwC:s nätverk av experter har erfarenhet av stora MiFID II-projekt i Sverige och i hela Europa vilket ger våra klienter tillgång till de bästa och mest effektiva lösningarna på hur processer för produktgodkännande bör se ut och för hur distributionskanalerna kan utformas på ett effektivt sätt.

Kontakta oss

Katarina Strandberg

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 95 91

Följ oss i sociala medier