Är det möjligt att redovisa ”enligt IFRS 15” i juridisk person?

Cecilia Nordenadler Redovisningsspecialist, PwC Sverige 2017-03-28

mappar med bilder


För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare kommer den nya standarden för intäktsredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, tillämpas av alla koncerner som redovisar enligt IFRS. 
 

Många koncerner är i skrivande stund fortfarande i full färd med att analysera de effekter som IFRS 15 har på redovisningen av kundavtal i koncernen. När skillnader identifieras uppkommer ofta frågan om transaktionerna kan redovisas på samma sätt i juridisk person som i koncernen. I RFR 2 Redovisning för juridiska personer framgår att det är möjligt att tillämpa IFRS 15 fullt ut, det är däremot inte lika självklart att det är möjligt för dotterföretag som tillämpar K3 eller K2.
 

K3-regelverket innehåller, i likhet med dagens intäktsredovisning enlig IAS 18/IAS 11, begränsat med vägledning på flera områden. Enligt K3 är det tillåtet, men ej tvingande, att hämta vägledning från IFRS om det inte finns tillräcklig vägledning inom K3. I och med att det tillkommit ny vägledning kan det vara motiverat att återbesöka gamla tolkningar för att utvärdera om en mer relevant redovisning kan uppnås.
 

Vår bedömning är att det i de allra flesta fall torde vara möjligt att uppnå en redovisning enligt K3 som överensstämmer med IFRS 15, då det kan förväntas att de tolkningar som görs vid tillämpningen av IFRS 15 även ryms inom principerna för K3. Dock, vad avser vägledningen i IFRS 15 om utgifter för att erhålla och fullgöra kontrakt förväntas det finnas skillnader mot dagens redovisning då motsvarande möjligheter inte ryms inom en tillämpning av kapitel 23 om intäktsredovisning i K3. Sådana transaktioner kan istället behöva prövas mot vägledningen i kapitel 18 om immateriella tillgångar.

Kontakta oss

Cecilia Nordenadler

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 15 73

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier