Nu stärks konsumentskyddet vid försäkringsförmedling

2016-09-22

I februari 2018 implementeras ett nytt regelverk med syftet att stärka konsumenternas skydd och skapa en sundare konkurrens på marknaden. Bakgrunden till detta är bland annat att finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i en debattartikel efterfrågat en mer konsumentfokuserad lagstiftning.
 

Det nya direktivet 2016/97/EC omfattar produktstyrning, intressekonflikter, incitament samt lämplighetsprövning, passandebedömning och rapportering till kund.
 

Syftet med de nya reglerna är att stärka konsumentskyddet och skapa en sund konkurrens. Per Bolund menar att man bland annat måste ställa högre krav på rådgivarnas kompetens, kundkännedom, information om intressekonflikter, samt hur finansiella produkter tas fram och distribueras.
 

– Finansiell rådgivning ska alltid utgå från kundens bästa. Provisioner ska därför bara kunna tas emot om de höjer kvaliteten på tjänsten och inte anses hindra rådgivaren från att agera i kundens bästa intresse, menar Per Bolund.
 

Provisionsförbud

Då direktivet är ett minimidirektiv finns möjligheten till ytterligare krav i nationella regler.  Finansinspektionen presenterade tidigare i år denna tanke i sin rapport om provisionsförbud. Utifrån Per Bolunds artikel i Svenska Dagbladet kan nog slutsats dras att Sverige väljer att inte gå den vägen, utan istället håller sig nära direktivtexten. 
 

Dock förbjuds provisioner eller andra ekonomiska förmåner som betalas av tredje part när det rör sig om oberoende rådgivning avseende försäkringsprodukter med investeringsinslag.
 

Full transparens

Vilka effekter de nya kraven kommer att ge återstår att se, såväl för försäkringstagare, försäkringsgivare som försäkringsförmedlare. Tillsammans med full transparens kring ersättningar kan provisionsrestriktionen leda till förändringar i såväl försäljningskanaler som ersättningsmodeller.
 

Räkna med förändringar i förmedlarmarknaden då de ändrade förutsättningarna lär påverka affärsmodellerna och de digitala plattformarna som måste anpassas till de nya förutsättningarna.

Det nya direktivet, 2016/97/EC, ersätter direktiv 2002/92/EC och reglerar yrkesmässig verksamhet bestående i att förmedla försäkringar. Tillämpningsområdet utökas från försäkringsförmedlare till i stort sett all försäljning av försäkringsprodukter, även när uppgifterna utförs av anställda i försäkringsföretag.  

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Följ oss i sociala medier