Reviderat remissyttrande från FI avseende redovisningstillsynen i Sverige

Pernilla Crusenborg Director, Authorized public accountant and IFRS specialist, PwC Sverige 2017-03-21


Finansinspektionen reviderar sitt remissyttrande avseende betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19).
 

Finansinspektionen (FI) publicerade nyligen ett reviderat remissyttrande avseende betänkandet om redovisningstillsyn i Sverige. I sitt ursprungliga yttrande ställde sig FI i huvudsak bakom utredningens förslag att ansvaret för att utöva denna tillsyn skulle överföras från marknadsplatserna till FI. Sedan FI lämnade detta yttrande har inspektionen fört diskussioner med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen) om inrättandet av en självregleringslösning. FI anser att det förslag till självregleringslösning som utarbetats av Föreningen och FI skulle medföra fördelar i förhållande till det förslag som presenterades av utredningen. FI förordar därför i sitt reviderade remissyttrande att inspektionen får ett bemyndigande att delegera utförandet av redovisningstillsynen i Sverige till ett privaträttsligt organ.
 

FI anser att Sverige kan få en mer effektiv och flexibel redovisningstillsyn om utförandet delegeras till Föreningen. En självregleringslösning på detta område är dessutom väl i linje med den väletablerade tradition av självreglering som finns på den svenska värdepappersmarknaden. Självreglering här är även i linje med FI:s övergripande målsättning att verka för ett finansiellt system med väl fungerande marknader som präglas av ett högt skydd för konsumenter. FI:s tidigare reservationer mot en självreglering på detta område anser FI inte längre göra sig gällande.
 

Det krävs lagstiftning för att ändra dagens ordning vad gäller utformningen av redovisningstillsyn. Finansdepartementet har meddelat att det föreligger förseningar vad gäller lagförslag på området och att en förändring tidigast kan förväntas ske per årsskiftet 2017/2018.  Börsen kommer därför att utföra granskningar av finansiella rapporter även under 2017.

Kontakta oss

Pernilla Crusenborg

Director, Authorized public accountant and IFRS specialist, PwC Sverige

Tel 010-213 32 58

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Följ oss i sociala medier