The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it?

2016-10-28

händer som gestikulerar i mötesrum


IFRS 17 är på väg - är ni redo?

Utvecklingen av den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal (som tidigare gick under beteckningen IFRS 4 fas II, men nu kommer att kallas IFRS 17) har pågått i många år. Nu håller emellertid IASB på att slutföra utformningen av standarden, och vi tycks ha kommit närmare det sista kapitlet i denna särpräglade historia än någonsin.
 

Med tanke på att dagens IFRS 4 tillåter en mängd olika redovisningsprinciper, vilket försvårar jämförelser också inom försäkringskoncerner, är det uppenbart att det behövs en tydlig standard.
 

Standarden ska enligt planerna ges ut i början av 2017 och träda i kraft 2020, eller troligare 2021. Den långa ledtiden är en återspegling av att genomförandet väntas bli komplicerat.
 

Vad bör ni satsa på nu?

  • Utbildning och information för att öka förståelsen i organisationen
  • Konsekvensbedömning (finansiell och operativ)
  • Projektplanering för att säkra budget och resurser
  • Eventuell samverkan med pågående eller planerade projekt, i synnerhet finansiellt omstruktureringsarbete
     

Med en strukturerad strategi för genomförandet av IFRS 17 kan ni både klara de utmaningar detta medför och dra nytta av möjligheterna som uppstår.

Kontakta oss

Morgan Sandström

Ansvarig Insurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 58

Karin Hjalmers

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 52

Följ oss i sociala medier