Pensionsskulden - en bortglömd risk?

2017-03-16


Under de senaste åren har kraftigt fallande räntor ökat de pensionsskulder som börsnoterade koncerner redovisar i enlighet med IFRS. Den pensionsskuld som svenska företag redovisar i juridisk person har dock i många fall inte påverkats materiellt. Den främsta anledningen är att det saknas en koppling till aktuell marknadsränta. Vår erfarenhet är att många svenska företag inte inser vilka risker de har med sin pensionsskuld och hur väl rustade de är för att klara ökade kostnader och kassaflöden i framtiden.  


Den 1 februari informerade Alecta att de främst på grund av fallande marknadsräntor ändrar sina premiegrunder, vilket kommer att öka kostnaden för löpande premier såväl som kostnaden för inlösen av pensionsskuld. Ökningen träder i kraft 1 mars och innebär att kostnaden för löpande ålderspensionspremier för nya kunder hos Alecta ökar med i genomsnitt cirka 15 procent. 


Inlösenkostnaden, det vill säga kostnaden för att sälja av pensionsskulden vid byte från PRI Pensionsgaranti (PRI) till Alecta, ökar samtidigt med cirka 3-5 procent. Att ökningen av inlösenkostnaden blir mindre än ökningen på löpande premier beror på att inlösenkostnaden delvis justerats i ett tidigare skede. För befintliga kunder hos Alecta blir premieökningen mindre, eftersom den endast avser nytecknad försäkring som exempelvis nyanställningar eller löneökningar.


I många fall är kostnaden för inlösen i Alecta 50-70 procent högre än den pensionsskuld som svenska företag redovisar i juridisk person, detta till följd av framför allt stora skillnader i vilken ränta som används. PRI har inte ändrat sin diskonteringsränta på många år, däremot har de, precis som Alecta, justerat sina livslängdsantaganden vid något eller några tillfällen. Ändringar av diskonteringsräntor (Alecta) eller livslängdsantaganden (PRI och Alecta) annonseras ofta med kort varsel. 


En övergång från skuld i balansräkning till försäkring hos Alecta har i många fall historiskt varit till följd av en tvingande åtgärd från PRI, på grund av att PRI har bedömt att deras kreditrisk har ökat alltför mycket. Även om det är ovanligt med en inlösen av hela skulden kan dessa åtgärder ha en stor påverkan på ett företags kassaflöde och kostnader. Detta kan vara förödande för företag som redan har en ansträngd finansiell situation.


En planerad övergång från PRI till Alecta kan å andra sidan vara en långsiktigt positiv åtgärd för en del företag. Exempelvis behöver inte inlösenkostnaden vara så mycket större än nuvarande skuld för pensionärer eller tidigare anställda, samtidigt som det avsevärt kan minska den skuld som redovisas i balansräkningen. En frysning av pensionsskulden, det vill säga att framtida intjänande sker via försäkring i Alecta, kan vara ett annat sätt att minska risken för att pensionsskulden i framtiden växer sig alltför stor i förhållande till företagets balansräkning. Kortsiktigt ökat kassaflöde och kostnad kan alltså vara ett bra långsiktigt beslut. För koncernen kan dessutom effekten på resultatet vara positiv till följd av skillnader i skuldvärdering mellan svensk juridisk person och IFRS.


För andra företag kan en väl hanterad pensionsstiftelse vara en lösning för att minska nettoskulden i balansräkningen samt minska framtida pensionskostnader. 


PwC har noterat ett ökat intresse bland företag avseende hur de långsiktigt ska trygga sina förmånsbestämda pensionsåtaganden. Fortfarande är dock vår erfarenhet att många företag har en skuld i balansräkningen, med eller utan stiftelse, till följd av beslut som togs för många år sedan och som många gånger inte passar den verksamhet som bedrivs idag. Vi rekommenderar därför företag att kartlägga vilka risker de har samt att säkerställa om nuvarande finansieringslösning är den bästa lösningen just för dem. 


Missa inte vårt kostnadsfria seminarium: Tjänstepension – risk och finansiering i praktiken! Där kommer vi ge praktiska exempel på hur en analys av de olika finansieringsalternativen kan genomföras. 

Kontakta oss

Tom Ekberg

Director

Tel 0709-29 42 09

Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier