Agenda 2030 - kom igång med FN:s globala hållbarhetsmål

2017-10-23


I september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, ofta refererade till som SDG:erna (Sustainable Development Goals). De 17 målen med sammanlagt 169 delmål ersätter millenniemålen och gäller för samtliga länder i världen. Respektive lands regering är ansvarig för att målen nås i det egna landet och detta ska ske i samarbete med nationella och lokala myndigheter, organisationer och föreningar, forskare och näringsliv.
 

Vilket är incitamentet för näringslivet att bidra till att FN:s hållbarhetsmål uppfylls?

Ett incitament är att hållbarhetsarbetet bidrar till ökad tillväxt. Rapporten Better Business, Better World visar att om näringslivet skulle tillämpa hållbara och inkluderande affärsmodeller så skulle det generera en ekonomisk tillväxt på åtminstone 12 biljoner dollar till år 2030 samt generera upp till 380 miljoner fler jobb. Samma rapport visar att om de globala hållbarhetsmålen skulle efterlevas fullt ut så skulle den ekonomiska tillväxten kunna bli två till tre gånger större, givet att fördelarna fångas över hela ekonomin och åtföljs av högre arbets- och resursproduktivitet.

Så startar ni upp arbetet med att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål

1. Analysera och kom överens om vilka av de globala målen som din verksamhet och dess värdekedja har en inverkan på, direkt och indirekt, i varje land ni verkar i.

2. Implementera och fastställ en process för hur och vad ni ska mäta utifrån verksamhetens påverkan utifrån de globala målen.

3. Utifrån samtliga globala mål, analysera de områden där ni har en positiv eller negativ inverkan. Prioritera, agera och mät sedan de som är mest relevanta för ert företag.

4. Skaffa er kunskap och förståelse för respektive lands regeringens prioriteringar och arbetsmetoder för att nå de globala målen.

5. Prioritera att minska negativa effekter och öka positiva effekter enligt vad som måste uppnås i respektive land.

6. Införliva detta i företagets strategi och affärsplanering.

7. Följs sedan löpande upp och mät resultatet av ert arbete och hur ni bidrar, både positivt och negativt, till de globala målen.

Vi tror att mätning och redovisning av era framsteg är nyckeln till att lyckas med arbetet för att nå hållbarhetsmålen. PwC har därför inlett ett samarbete med GRI (Global Reporting Initiative) och UNGC (United Nations Global Contact) avseende SDG-rapportering för företag. Målet med samarbetet är att ta fram en lista med ett urval indikatorer för att följa upp näringslivets bidrag till de globala målen. PwC:s roll är också att hjälpa till att integrera de globala målen med GRI Standards och UNGC:s communication on progress (COP), för att underlätta rapporteringen för företag.

Kontakta oss

Ellen Danielsson
, PwC Sverige
Tel 0723-53 04 93
Email

Klara Tengstrand
Manager, PwC Sverige
Tel 0709-294497
Email

Följ oss