Vårdens fem megatrender

2017-11-14

kvinna på balkong med utsträckta armar


Vi har identifierat fem globala megatrender inom hälso- och sjukvården. En av de här megatrenderna är det teknologiska genombrottet inom vårdsektorn. Läs hur ny teknik kan skapa värde för patienter, vårdgivare, finansiärer och skattebetalare.
 

Artificiell intelligens, AI, blir allt bättre på att göra samma saker som människor gör i dag, men AI gör det effektivare, snabbare och till mindre kostnad. Samtidigt som AI och robotar börjar bli en mer naturlig del av vår vardag, finns det en enorm förbättringspotential inom hälso- och sjukvården.

"Om vi väljer att välkomna AI och robotar som ett komplement i dagens hälso- och sjukvårdslandskap kan resultatet vara slående. Effektivare leverans av vårdtjänster, bättre allmänhälsa och att enskilda individer har möjligheten att själva sköta sitt dagliga vårdbehov i hemmet."

Jon Arwidson, PwC Sverige

Men hälsovårdsorganisationerna måste avgöra hur de fördelar uppgifterna mellan människa och maskin och sedan fördela resurserna så att patienter som behöver mänsklig kontakt får tillgång till det.

 

Fem vårdtrender som ser människans behov – inte hindren med ny teknik

1. Ökat tryck på sjukvården innebär ökade sjukvårdskostnader
I många länder världen över, inte minst i Sverige, ökar trycket på vården som ett resultat av mångåriga och kroniska sjukdomar som leder till ökade sjukvårdskostnader. Detta förvärras av en åldrande befolkning och begränsade resurser. Kroniskt sjuka och multisjuka står för 85 procent av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige.

2. Patienten har fått en starkare ställning
Patienterna har fått en starkare ställning under de senaste tjugo åren, delvis på grund av det ökade antalet kroniska sjukdomar, men också för att relationen mellan patient och läkare förändrats. Det här ställer krav på löpande vård och patienterna har en större kontroll över sin egen hälsa. Vården flyttas allt mer från sjukhusen till patienternas hem och åtkomsten och tillgången på hälsorelaterade teknik har därför ökat.

3. Patienten kräver skräddarsydd vård 
När patienterna har gått från passiva mottagare av vård till aktiva sökare av vård går det att ifrågasätta dagens modell. Trenden är från fokus på volym till skräddarsydda sjukvårdstjänster och då ökar behovet av pålitliga, konsekventa och teknikbaserade lösningar.

4. Ökad vårddata 
Omkring 2,5 miljoner forskningsrapporter publiceras varje år och IDC uppskattar att volymen för sjukvårdsdata har ökat till 2 314 exabyte år 2020, vilket är en årlig tillväxt på 48 procent. IBM bekräftar att data från sjukvården fördubblas vartannat år.

Men upp till 80 procent av denna data är ostrukturerad. Utmaningen är åtkomsten av information och att hålla sig uppdaterad med sådana datamängder. Därför söker aktörerna inom hälso- och sjukvården verktyg och metoder för att integrera och analysera ostrukturerad data, för att kunna använda den inom diagnostik, behandling och utvärdering.

5. Individanpassade mediciner och vård
Forskningen kring mediciner utvecklas och nya tekniker gör en datadriven medicinrevolution möjlig. Forskarna kan nu analysera stora volymer relevanta medicinsk data (exempelvis diagnostisk data, e-journaler) och icke-medicinsk data (exempelvis internetsökhistorik, profiler på sociala medier) på kort tid, vilket gör det möjligt med personanpassade mediciner. Det här sänker kostnaderna och minskar antalet misstag. 

Och det är redan möjligt att personanpassa behandlingar utifrån patientens genetiska egenskaper.
 

När människan inte räcker till tar vi hjälp av AI och robotar

AI kommer utan tvekan att ha en betydande påverkan på hälso- och sjukvårdsindustrin. Artificiell intelligens kan processa information mycket snabbare än någon människa. Det kan öka effektiviteten och minska sannolikheten för feldiagnostisering och i stor utsträckning minska misstag inom vårdsektorn.

Sensorer kommer att kunna upptäcka symptom tidigt och förutse potentiella hälsorelaterade risker i tid för att förhindra dem.

AI kommer inte bara att påverka hur sjukhusen fungerar och göra jobbet smidigare för vårdpersonalen, utan kan också förbättra patienternas hälsa och välbefinnande. 

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier