Hållbarhet – Kejsarens nya kläder för ideell sektor?

2016-09-15


Hållbarhetsbegreppets vara eller icke vara har ifrågasatts inom flera företag och organisationer under åren. En del har tolkat begreppet som renodlad filantropi, andra som ett kommunikativt verktyg i syfte att förbättra anseendet, utan att nödvändigtvis haft ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vad är då den nya klädkoden? På samma sätt som filantropi håller på ett utvecklas till att givaren ställer motkrav på de institutioner och projekt man stödjer har hållbarhetsbegreppet genomgått en mognadsprocess.

 

Numera ses hållbarhetsfrågor – miljömässiga, sociala samt ekonomiska - och organisationers åtaganden i förhållande till dessa mer som en hygienfråga och ett sätt att kunna förstå konsekvenserna av organisationens verksamhet på omgivningen. Fler och fler externa intressenter – exempelvis kunder, finansiärer och intresseorganisationer - efterfrågar även typ av så kallad icke-finansiell information. För rapporteringsåret 2017 införs dessutom en lag för att redovisa hållbarhetsarbetet i sin årsredovisning.
 

För att kunna redovisa verksamhetens påverkan från ett hållbarhetsperspektiv är det en förutsättning att förstå vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta givet den verksamhet man bedriver. Inom ideell sektor kan man tycka att hållbarhet är en självklarhet, men tar man då alla parametrar av hållbarhet i beaktande? Kan hållbarhet vara kejsarens nya kläder för ideell sektor?
 

Under vårt seminarium ”Hållbarhet - Kejsarens nya kläder för ideell sektor” den 4:e oktober kommer vi dels beskriva trender och drivkrafter för ett mer strategiskt hållbarhetsarbete och vad detta kan innebära för ideell sektor. Dels kommer vi att diskutera vad hållbarhet innebär för organisationer idag och varför har det blivit så viktigt. Vi kommer även att koppla detta till det nya lagkravet på hållbarhetsrapportering och hur detta arbete också kan leda till värdeskapande.

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier