Höjd biomoms - så kan föreningen påverkas

2016-09-26


Från och med den 1 januari 2017 höjs skattesatsen för tillträde till biografföreställningar från 6 till 25 procent. Det påverkar självklart både biografbesökare och biografer på flera olika sätt. Vi försöker här reda ut några av begreppen.
 

Det är sedan tidigare känt att filmavtalet upphör den 31 december 2016. Inom ramen för filmavtalet har biografer tidigare betalat biografavgifter - vilka således upphör. På så vis kan man säga att den höjda momsen kan anses kompenseras av att biografavgiften upphör. Det gäller dock inte i samtliga fall.  Det är alltså två faktorer som kommer styra hur den enskilde biografen kommer att påverkas av förslaget.
 

Påverkas de föreningsdrivna biografer som i dag inte är momsregistrerade?

Flera av Sveriges biografer bedrivs av föreningar utan vinstintresse och som inte är momspliktiga. Samtidigt har flera av dessa också varit avgiftsbefriade inom ramen för filmavtalet i de fall de har färre än fem föreställningar per vecka.
 

Den höjda momsen innebär att biografer som i dag är momsregistrerade och tar ut 6 procent moms på biljetterna från och med den 1 januari 2017 i stället ska ta ut 25 procent på biljettpriset. Precis som tidigare föreligger rätt till avdrag för ingående moms på kostnader för verksamheten. För en föreningsdriven biograf kommer momshöjningen inte påverka föreningens skattemässiga status. En föreningsdriven biograf som är undantagen från skattskyldighet till moms på grund av naturlig anknytning eller hävd kommer även fortsättningsvis vara undantagen från moms. Dessa aktörer kommer alltså inte att påverkas av skattehöjningen.
 

Påverkas de föreningsdrivna biografer som är momsregistrerade?

För en föreningsdriven biograf som sedan tidigare är skattskyldig till moms, till exempel på grund av att man åberopat EU:s momsdirektiv och därmed registrerats för moms blir dock situationen en annan. En sådan aktör kommer att omfattas av skattehöjningen och ska därför redovisa 25 procent moms på entrébiljetterna.
 

Av propositionen 2015/2016:1 framgår att momshöjningen kompenseras av att biografavgiften tas bort. Alla biografer, såväl privata som föreningsdrivna, delas in i två grupper beroende på hur många föreställningar de visar. Biografer med färre än fem föreställningar per vecka kallas gröna biografer. Dessa är befriade från biografavgift. Alla övriga biografer kallas röda och betalar biografavgift i enlighet med överenskommelsen i filmavtalet.
 

En momspliktig "röd biograf" kommer alltså att få en höjd moms men blir kompenserad genom att biografavgiften tas bort. Dessa biografer antas kompensera återstoden genom en höjning av biljettpriserna. 
 

"Gröna" biografföreningar som frivilligt "momsat in sig" drabbas hårdast?

En momspliktig "grön biograf" kommer att få den största negativa förändringen. Den kommer att omfattas av momshöjningen och eftersom dessa biografer inte betalar någon biografavgift kommer den höjda mervärdesskatten slå igenom fullt ut som en ökad kostnad.  Små föreningsdrivna biografer som inte är momspliktiga eller betalar biografavgift kommer inte att beröras av förändringen. Den höjda momsen kommer inte att påverka dessa föreningars skattestatus.
 

En ideell förening som har åberopat EU:s momsdirektiv med direkt effekt och därför har begärt att få bli momsregistrerad kommer alltså att få den största negativa effekten av momshöjningen. Det kan exempelvis vara så att en sådan biograf frivilligt valt att åberopa momsdirektivet och gjort avdrag för "investeringsmoms". För en sådan förening kan det finnas anledning att se över möjligheterna att avregistreras för moms och vad de ekonomiska konsekvenserna av detta kan innebära. Det kan dock finnas risk att viss "investeringsmoms" sedan behöver återbetalas om föreningen avregistreras för moms.
 

Det kommer att finnas möjlighet att erhålla viss kompensation för glesbygdsbiografer som ett led i att reducera effekten av detta. Det är dock inte självklart att alla biografer som påverkats negativt av förändringen kommer att kompenseras.
 

Något förenklat kan man summera detta enligt följande:

  • Momsbefriade "gröna biografer" - påverkas ej.
  • Momspliktiga "röda biografer" - påverkas marginellt.
  • Momspliktiga "gröna biografer" - påverkas betydligt.
     

Den sistnämnde kan ha anledning att se över sin skattestatus och det är föreningar som frivilligt valt att åberopa EU:s momsdirektiv. Kontakta då någon av oss.

Kontakta oss

Jens Persson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Christina Grape

, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 18

Följ oss i sociala medier