Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra

2016-02-22


Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.
 

En stiftelse eller en ideell förening kan, men behöver inte, vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Den springande punkten är om en organisation bedriver näringsverksamhet eller inte. Den som bedriver näringsverksamhet är skyldig at bokföra. För att organisationen ska anses bedriva näringsverksamhet krävs att er verksamhet är av ekonomisk natur, och av en sådan karaktär att den kan anses som yrkesmässig. Och vad innebär då detta? Jo, faktum är att många verksamheter passar in i definitionen av en näringsverksamhet.
 

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet utan att någon ens tänker på det. Ett exempel kan vara en handbollsklubb som arrangerar en handbollsmatch och tar inträde av publiken. Faktum är att faktorer som näringsverksamhetens omfattning eller vinstsyfte inte har någon avgörande betydelse för bokföringsskyldigheten. En idrottsförening har ofta försäljning för att få in pengar till verksamheten, de har inget vinstsyfte, men de går ändå under epitetet näringsverksamhet.
 

Bokföringen är styrelsens ansvar

Att vara bokföringsskyldig betyder bland annat att en förening eller stiftelse ska bokföra löpande grundat på verifikationer, arkivera räkenskapsinformationen samt avsluta bokföringen genom årsbokslut eller årsredovisning. Man kan säga att a ocho är att ha ordning och reda bland alla papper, vara medveten om vilka lagar och regler som gäller och veta när det är dags att be en sakkunnig person om hjälp.
 

Det kan låta enkelt, men i verkligheten är det ofta en utmaning för någon som inte är van vid bokföring. Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Det betyder att bokföringen ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och de allmänna råden som ges ut av Bokföringsnämnden. Bokföringen ska omfatta samtliga verksamheter i organisationen eller föreningen.
 

Det finns också möjlighet att tillämpa bokföringslagen frivilligt, det är styrelsens ansvar att bokföringsskyldigheten fullgörs. Många mindre föreningar och stiftelser som i lagens mening inte är bokföringsskyldiga måste ändå enligt sina stadgar upprätta bokföring.
 

Se gärna PwC:s bok ”Ideella föreningar – regler, redovisning och skatter” för mer information om detta.

Kontakta oss

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier