Redovisningsnyheter inom K2- och K3-regelverken

2017-10-12

fyra personer i möte


I december 2016 publicerade Bokföringsnämnden nya uppdaterade och delvis omarbetade versioner av K2- och K3-regelverken. Bakgrunden till en stor del av förändringarna är den anpassning av årsredovisningslagen som genomförts med anledning av förändringar i EU:s redovisningsdirektiv.
 

Minskad administrativ börda för företag

Ett övergripande syfte med de förändringar som genomförts är att minska den administrativa bördan för företag. Det här blir särskilt tydligt för de mindre företagen. Noter behöver inte lämnas i årsredovisningen för exempelvis leasing, skatter, uppskattningar och bedömningar och personal (förutom medeltal anställda). Mindre företag behöver inte heller lämna jämförelsetal till noterna. Självklart får man lägga till fler noter eller jämförelsetal, ändringen innebär bara att man inte kan kräva mer upplysningar av de mindre företagen. Ett företag definieras som mindre om de understiger två av följande gränsvärden två år i rad:

  • 50 medeltal anställda
  • 40 miljoner i balansomslutning
  •  80 miljoner i nettoomsättning

Ideella föreningar ska lägga till gåvor och bidrag vid beräkning av nettoomsättningen och det finns även särskilda regler för ideell sektor gällande beräkningen av medeltal anställda.
 

K2-regelverket finns nu för fler företagsformer

En nyhet i K2 är att regelverket gäller för samtliga mindre företag som upprättar en årsredovisning oavsett associationsform. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2015. Företag som tidigare inte haft ett K2-regelverk att tillämpa (till exempel stiftelser och ideella föreningar) och redovisat enligt äldre regelverk måste välja antingen K2 eller K3 för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016.
 

K2 mer regelbaserat än K3

Det är viktigt att den som ska upprätta en K2-årsredovisning för en ideell förening eller stiftelse sätter sig in i det nya regelverket. K2 är mer regelbaserat än K3 och reglerna ska tillämpas som de är skrivna. Det är normalt inte möjligt att göra egna anpassningar av till exempel utformningen av resultat- och balansräkningarna eller att avvika från reglerna i K2.
 

K3 - förändrade upplysningskrav

K3, som är huvudregelverket för alla svenska företag, har funnits sedan 2012 och varit obligatoriskt för större företag sedan 2014. Nyheterna i K3 består nu till stor del av förändrade upplysningskrav för mindre företag, men det har även införts vissa förtydliganden och förändringar gällande exempelvis immateriella tillgångar.
 

Ny utformning av årsredovisning

Utformningen av en årsredovisning enligt K2 och K3 har förändrats i och med att de omarbetade versionerna av regelverken publicerades. Det har även gjorts förändringar i värderingsfrågor samt andra regler som är aktuella i boksluts- och årsredovisningsarbetet.
 

Tolkning och tillämpning - ta hjälp av PwC:s bedömningar och praktiska exempel

En hjälp i arbetet med att ta fram en årsredovisning enligt K2 eller K3 är PwC:s handböcker "K2 i praktiken" och "K3 i praktiken". Böckerna innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i regelverken kan tolkas och tillämpas. Det finns även ett stort antal praktiska exempel att ta hjälp av i böckerna.


PwC:s specialister Gert Wilkens och Taina Rauma finns med på PwC:s årsredovisningsseminarium på  Ideellt forum:
>> Se program och anmälan här

>> Läs mer om Ideellt forum här

Ideellt Forum 2017

Välkommen till Ideellt Forum 2017 onsdagen den 22 november. Temat är "Styrning och rapportering i det civila samhället – att navigera rätt bland ökade krav och förväntningar".

Läs mer om Ideellt Forum

Kontakta oss

Gert Wilkens

, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 62

Taina Rauma

Redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0734-23 57 02

Följ oss i sociala medier