Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

2015-03-11

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. Sedan dess har tillämpningen av de nya reglerna på det kommunala området medfört att avdragsrätten enligt den så kallade ventilen har inskränkts.
 

Det finns inte några specifika regler för kommuner på detta område. Det är dock viktigt att veta att bedömningen av om en skuld har uppkommit av skatteskäl, inte kan göras på samma sätt som för privata bolagskoncerner.
 

Internbanksverksamhet, så kallad cash-pool, där en eller flera juridiska personer hanterar koncernens likviditet och där koncernens företag lånar kortfristigt (60-90 dagar), är en situation där ränteavdrag kan medges. En effektiv likviditetshantering inom en koncern kan vara ett affärsmässigt skäl till skuldförhållandet.

Externa lån som lämnas vidare

I fall som innebär att externa lån tas upp av kommuner och sedan på i princip oförändrade villkor lämnas vidare till direkt eller indirekt ägda kommunala bolag, så innebär detta ingen egentlig skattefördel för intressegemenskapen. Kommunen beskattas inte för ränteintäkten, men får inte heller avdrag för ränteutgiften. Därmed uppkommer ingen skattefördel för intressegemenskapen genom att kommunen tar upp de externa lånen, istället för att bolagen tar upp lånen själva.
 

Skatteverket anser att om en kommuns utlåning inte är större än dess externa upplåning så kan det presumeras att skuldförhållandena är huvudsakligen affärsmässigt motiverade och inte skattedrivna. I dessa fall anser Skatteverket att den omständigheten att det skattebefriade subjekt hade kunnat lämna tillskott istället för lån normalt inte behöver beaktas särskilt. Avdragsrätten bör i sådana fall normalt inte ifrågasättas, om det inte finns andra omständigheter som medför att skuldförhållandet inte kan anses affärsmässigt motiverat.
 

I ett förhandsbesked den 28 juni 2013 ansåg Skatterättsnämnden att ett kommunalt bolag hade avdragsrätt för marknadsmässiga räntor på kortfristiga lån (90-100 dagar) till kommunen, som kommunen i sin tur hade lånat upp externt. Förhandsbeskedet överklagades inte.
 

Internt upparbetade medel eller skattemedel och avgifter

Situationen där internt upparbetade medel eller skattemedel och avgifter har använts för utlåning till kommunala bolag, har i tidigare dialogfrågor besvarats positivt av Skatteverket. I ställningstagandet från 2014-03-10 är dock Skatteverket numera av uppfattningen att den omständigheten att tillskott hade kunnat lämnas istället för lån ska få betydligt större tyngd vid bedömningen. Gäller det stora belopp som lånas ut under längre tid och mer stadigvarande, kan kommunen normalt utan större olägenheter i stället lämna tillskott.
 

Eftersom det direkt framgår av lagtexten att det särskilt ska beaktas om finansieringen istället hade kunnat ske genom tillskott, anser Skatteverket att mycket talar för att sådana lån många gånger inte bör anses tillräckligt affärsmässigt motiverade i den betydelsen som begreppet har i ventilen. En samlad bedömning måste dock göras av samtliga omständigheter.
 

I svar på dialogfrågor har Skatteverket, bland annat till Halmstads kommunala bolag, nekat avdrag för räntor på lån från kommunen, där lånen avsåg inom kommunen upparbetade medel och skattemedel.

I ett förhandsbesked från 2014-04-16, fann Skatterättsnämnden att räntekostnader som ett kommunalägt bolag hade på långfristiga skulder till kommunen (4-9 år), och som bestod av utlåning från kommunen av egna internt upparbetade medel, skattemedel och avgifter, inte var avdragsgilla. Kommunen ansågs ha kunnat lämna tillskott istället för lån till bolaget. Förhandsbeskedet avvisades och undanröjdes av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) genom beslut 2015-02-23, eftersom man ansåg att det vid prövning av ventilen aktualiseras utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för ett förhandsbesked.

Bengt Sörndal och Klas Moberg

Kontakta oss

Bengt Sörndal

, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 50

Klas Moberg

, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 46

Följ oss i sociala medier