Transfer pricing and the green agenda - om internprissättning och den gröna agendan

Vad är transfer pricing?

Transfer pricing handlar om prissättningen på transaktioner som sker mellan bolag inom samma koncern. PwC har utarbetat ett centralt initiativ inom internprissättningsområdet, "Transfer pricing and the green agenda", som har till syfte att lyfta upp en grön agenda i företagens internprissättningspolicys.

Med rätt inställning och bra rutiner i detta avseende kan det finnas stora vinster att hämta för de företag som agerar tidigt och arbetar in olika aspekter av miljötänket i verksamheten.

Vid arbetet med att beakta företagets gröna agenda kan det beredas tillfälle att införa effektivare metoder inom verksamheten som ger upphov till klara fördelar. Exempel på frågor företagen bör fundera kring är:

  • Fördelar som den gröna agendan kan föra med sig genom att företagets varumärke drar nytta av den miljövänliga verksamhetspolicyn.
  • Vilken effekt "gröna" kostnader kan ha på internprissättningsmodeller och jämförbarhetsanalyser.
  • Hur prissättningen sker av utsläppsrätter, subventioner, etc för att uppfylla miljöregleringar.
  • Vilka effektivitetsvinster som kan finnas genom att affärsmodeller, logistikrutiner, teknik etc förnyas.

En företagsagenda som inkluderar ett miljötänk är inte tänkt att se likadan ut för all framtid utan kommer utvecklas och drivas framåt av regler och bestämmelser, nya innovationer och ändrade marknadsvillkor.

Om de ansvariga för internprissättningsfrågorna tidigt börjar arbeta med miljöagendan och är uppmärksamma på de förändringar inom området som påverkar internprissättningspolicyn kommer företagen att kunna dra nytta av den gröna policyn både på kort och lång sikt. En flexibel internprissättningspolicy kommer att hjälpa företagen att kunna anamma de bästa internprissättningslösningarna i tid och därigenom uppnå fördelar på marknaden.

Kontakta oss

Mika Myllynen

Tel 0709-29 38 76

Följ oss i sociala medier