Årsredovisningslagen - En guide till god redovisningssed

Årsredovisningslagen har under de senaste åren varit föremål för ett antal större och mindre ändringar av olika karaktär. Flertalet ändringar har utgjorts av anpassningar till EU-rätten och av sådana ändringar som är avsedda att medföra förenklingar för företagen.

Den ändring som sannolikt får störst genomslag är att gränsen mellan större och mindre företag har ändrats så att betydligt fler företag klassas som ­mindre. Därigenom kan fler företag tillämpa de lättnadsregler för ­mindre företag som lagen innehåller.

Samtidigt är de redovisningsnormer som kompletterar lagens bestämmelser och i stor utsträckning styr utformningen av redovisningen i Sverige, under förändring.

Denna utgåva av skriften om Årsredovisningslagen innehåller en beskrivning av lagens bestämmelser så som de tillämpas från och med 2012.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2012

omslag till skriften Årsredovisningslagen | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier