Den svenska buss- och tågtrafiken - 20 år av avregleringar?

Denna skrift handlar om om -och avregleringen av buss- och tågtrafiken. Den startade tidigt i Sverige och har skett stegvis. Gunnar Alexandersson, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, menar i sin forskning att det svenska sättet att driva reformarbetet har möjliggjort gradvisa anpassningar, vilket minskat risken för bakslag. Upphandling i konkurrens har stimulerat till effektivisering och utnyttjande av synergier som bidragit till en branschglidning mellan trafiklagen. Samtidigt har flera problem med upphandling uppmärksammats. Skriften lyfter även fram faktorer som är viktiga att beakta inför omregleringar av andra samhällssektorer.

Lars Tvede-Jensen, ansvarig för rådgivning inom infrastruktur på PwC är ambassadör för skriften och har skrivit förordet.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2011

omslag till skriften Den svenska buss- och tågtrafiken - 20 år av avregleringar | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier