Kvinnors företagande - kan och bör det öka?

Endast 25 procent av företagarna i Sverige är kvinnor. Kan denna andel öka? Bör den öka? Det är huvudfrågorna som Carin Holmquist tar sig an i denna delvis provocerande skrift. Hon visar att det finns djupa strukturella förklaringar till kvinnors lägre andelar - företagande har fått en manlig könsprägling. Kvinnor möter därför större utmaningar och deras entrepreniörella förmåga tar sig andra uttryck än att de startar och driver företag.

Holmquists ståndpunkt är att kvinnors företagande bör öka. Hon menar också att det är möjligt, men att det kräver förändringar så att förutsättningarna blir mer könsneutrala. Ett företagande där kvinnors erfarenheter tas tillvara skulle ge ett mer fullödigt näringsliv. Holmquist betonar dock främst de fördelar som företagandet som livsform kan ge kvinnor - frihet, arbetsglädje och ekonomiskt oberoende.

Carin Holmquist är professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Där leder hon arbetet vid forskningscentret Entreprenörskap och Affärsskapande. Hon forskar om kvinnors företagande, internationalisering av små företag samt organisering av entreprenörskap.

Forskning i Fickformat ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2011

omslag till skriften Kvinnors företagande - kan och bör det öka? | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier