Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen

Den gamla kommunala traditionen att vid sidan om yrkesrevision också utse en så kallad förtroendevald revisor i de kommunala bolagen lagfästes i 1991 års kommunallag. Genom Sveriges medlemskap i EU kunde dock inte denna typ av kommunaldemokratisk granskning av bolagen behållas. För att tillhandahålla en motsvarighet infördes istället en ny granskningsfunktion i aktiebolagslagen som utförs av så kallade lekmannarevisorer.

Från 2000 har också ett antal ändringar vidtagits avseende den kommunala revisionen i kommunallagen. Bolagen i vilka fullmäktige utsett lekmannarevisorer eller andra civilrättsliga juridiska personer i vilka fullmäktige utsett förtroendevalda revisorer omfattas numera av kommunens revision. I bolag och stiftelser skall också dessa förtroendevalda utses ur kommunrevisorernas krets samtidigt som tystnadsplikten tagits bort för att möjliggöra ett öppet informationsflöde.

Den kommunala organisationen har genom detta regelverk fått sin egen ”koncernrevision”. Samordningen i revisionen är viktig att utveckla för att förbättra ändamålsenligheten i kommunal verksamhet.

Boken utgör en praktisk handbok för lekmannarevisorer och andra förtroendevalda revisorer i kommunala företag. Den behandlar också frågor om hur kommunens revision förhåller sig till regler i främst kommunallagen och aktiebolagslagen och hur den samordnade revisionen kan utvecklas med kommunernas revisorer i centrum.

Klicka här för att beställa

Pris: 226 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2011

 

omslag till skriften Lekmannarevisorerna och den samordnade kommunala revisionen | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier