IAS 19 – redovisning av pensioner

Kurs pension

Kursen tar avstamp i det svenska tjänstepensionssystemet och förklarar bland annat skillnaderna mellan avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner samt vilka parametrar ett pensionsavtal bör innehålla för att underlätta klassificering.

Vidare presenterar kursledarna praktiska exempel på redovisning av tjänstepensionsplaner i resultat- och balansräkningen. Kursen tar också upp klassificering av pensionskostnaden, när brutto- eller nettoredovisning är tillämplig, samt besvarar frågan kring när den rapporterade skulden och kostnaden berörs av avtalsenliga begränsningsregler. Vidare ges en genomgång av tillämpliga aktuariella antaganden och hur dessa bör fastställas för att säkerställa regelverksefterlevnad.

Kursen tar även upp praktiska exempel på hur ett förändrat aktuariellt antagande påverkar rapporterad skuld och kostnad likväl som hur särskild löneskatt kan beräknas. Kursledarna ger även exempel på de nya utmanande upplysningskrav vilka specificeras i nya IAS 19 och belyser kopplingen mellan aktuarierapporten och redovisningen enligt såväl IAS 19 som svensk redovisning.

Slutligen belyser även kursledarna vilka krav som ställs inför kommande kvartalsrapporteringar. Fokus ligger på praktisk tillämpning av reglerna för redovisning av pensioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ekonomi- och redovisningsansvariga, ansvariga för treasury, controllers och andra personer som kommer i kontakt med pensionsfrågor i samband med redovisning enligt reviderade IAS 19.
 

Mål och inriktning

Utbildningen syftar till att på ett pedagogiskt sätt, genom exempel, besvara ovan ställda frågor. Vi presenterar även en mall för hur de omfattande upplysningarna enligt reviderade IAS 19 kan ställas upp.
 

Vad innehåller kursen?

 • Hur är olika pensionsavtal utformade?
 • Hur påverkas pensionsskuld, pensionskostnad och andra upplysningskrav av den reviderade IAS 19?
 • Hur förhåller sig skulden enligt IAS 19 gentemot svensk redovisning?
 • Hur fastställer man de aktuariella antagandena?
 • Hur påverkas pensionsskulden- och kostnaden likväl som övrigt totalresultat vid förändrade antaganden?
 • Vilka blir effekterna på skulden av ändrad diskonteringsränta?
 • Vilka redovisningsmässiga konsekvenser kan uppstå i samband med företagsförvärv, uppsägningar?
 • Hur tolkas den information som anges i aktuarierapporten?
   

Det krävs inga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen.
 

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

 • Utbildningen genomförs på plats hos er
 • 4h inklusive pauser
 • Antal deltagare 1-20 personer
   
Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.
 

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier