Avskaffandet av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

2014-10-14

Den 19 september presenterade professor Daniel Stattin tillsammans med advokat och adjungerade professorn Carl Svernlöv, ett rättsutlåtande avseende underskott i bostadsrättsföreningar.


Bakgrunden till rättsutlåtandet är det förtydligande som Bokföringsnämnden meddelade den 9 maj i år avseende K2-regelverken. I detta meddelande förtydligades att linjära, degressiva och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod ska väljas som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.


Med anledning av ändringen kan det förväntas att många bostadsrättsföreningar kommer att uppvisa negativa resultat under ett enskilt år, samt kanske t.o.m. ackumulerade underskott i det egna kapitalet sett över tiden. FAR tillsammans med organisationerna HSB, Bostadsrätterna, Sveriges bostadsrättscentrum samt Riksbyggen gav Stattin och Svernlöv i uppdrag att utreda följande:


”… konsekvenserna av att en bostadsrättsförening redovisar underskott i resultaträkningen enskilda år respektive ansamlad förlust i det egna kapitalet”,

samt

”Ansvarsfrågor för styrelsen när en bostadsrättsförening redovisar underskott (kortare eller längre tid) i kombination med antigen positivt eller negativt kassaflöde. En annan aspekt som behöver belysas är huruvida styrelsens ansvar påverkas av att styrelsen kan påvisa hur och när ett förväntat underskott kan vändas till ett överskott. Revisorns uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen i dessa situationer ska beaktas.”


I sitt rättsutlåtande kommer Stattin och Svernlöv fram till att det inte finns något legalt förbud mot att bostadsrättsföreningar uppvisar förlust, vare sig ett enskilt år, eller samlat över tiden. Därmed finns heller inget krav att bostadsrättsföreningarna måste höja sina årsavgifter för att täcka de eventuella större kostnader för avskrivningar som kan bli följden av avskaffandet av progressiva avskrivningar. I sitt utlåtande konstaterar även Stattin och Svernlöv att det som är viktigt för styrelsen att hantera, är ”… föreningens (kassaflödesmässiga) förmåga att möta löpande utgifter samt behovet av att fondera medel för att möta underhållskostnader”.


Att beakta är dock att en förening kan behöva se över utformningen av sina stadgar eftersom innehållet i dessa ibland kan vara utformade på ett sådant sätt att det framgår att årsavgiften ska täcka samtliga föreningens kostnader, varav avskrivningar är en av alla kostnadsposter.

Kontakta oss

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Johan Månsson

Partner , PwC Sverige

Tel 0709-29 30 44

Följ oss i sociala medier