Bostadsrättsföreningar och progressiva avskrivningar

Juni 2014

Uttalande från Bokföringsnämnden om avskrivningsmetod för byggnader

Den 28 april publicerade Bokföringsnämnden ett uttalande där man informerade om att nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken avseende tillämplig avskrivningsmetod för byggnader. Genom uttalandet klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

Den 9 maj publicerade sedan Bokföringsnämnden de uppdaterade K2-regelverken. I samband med detta meddelade även Bokföringsnämnden att "en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden."

Med anledning av detta har FAR sammanställt ett antal frågor och svar som berör avskrivningsmetod på byggnader och tillämpningen av BFN:s förtydligande. Frågorna och svaren återfinns i sin helhet nedan tillsammans med länkar till Bokföringsnämndens förtydliganden och FARs frågor och svar.

FARs frågor och svar om progressiv avskrivning

1) BFN har beslutat om ett förbud mot progressiv avskrivning i K2-regelverken. Från när ska det tillämpas?

Svar: BFNs förtydligande avser tillämpningen av K2 och ska därför börja tillämpas omgående om företaget tillämpar K2 redan idag. För övriga gäller ändringen när företaget övergår till att tillämpa K2. Flertalet företag (inklusive bostadsrättsföreningar) börjar att tillämpa de nya regelverken K2 och K3 från och med räkenskapsåret 2014.

2) Kan bostadsrättsföreningar som upprättar årsredovisning för 2013 efter 28 april 2014 tillämpa progressiv avskrivning i årsredovisningen för 2013?

Svar: Nuvarande regler i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar har inte ändrats. BFNs uttalande avser tillämpning av K2, vilket också framgår av BFN:s meddelande 9 maj 2014. Detta innebär att det i normalfallet är möjligt att tillämpa progressiv avskrivning i årsredovisningen för 2013 vid tillämpning av BFNAR 2001:3.

När en förening tillämpar en progressiv avskrivningsmetod, och i kommande årsredovisning ska tillämpa K2, är det FARs bedömning att om det rör sig om en väsentlig förändring bör BFNs beslut i normalfallet vara en händelse som kräver upplysning i föreningens årsredovisning för 2013, lämpligen i förvaltningsberättelsen.

3) Hur sker övergång från progressiv till linjär avskrivning?

Svar: För föreningar som börjar tillämpa K2 för första gången innebär övergångsreglerna att nya redovisningsprinciper tillämpas för byggnader från räkenskapsårets första dag utan omräkning av varken jämförelseåret eller den ingående balansen. Detta betyder att det redovisade värdet vid ingången av det nya räkenskapsåret ska vara oförändrat och detta värde ska skrivas av linjärt över den kvarvarande bedömda nyttjandeperioden. Jämförelseåret kommer således att oförändrat redovisa progressiv avskrivning.

För en förening som redan tillämpar K2 är bytet av avskrivningsmetod, enligt BFN, en ändrad uppskattning och bedömning och ska därför enbart tillämpas framåtriktat. Det innebär att föreningen ska byta avskrivningsmetod från och med den första dagen på det räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013, varvid linjär avskrivning sker över den bedömda kvarvarande nyttjandeperioden. Ingen omräkning ska ske av jämförelseåret.

4) Vilket är FARs nästa steg?

Svar: FAR kommer bland annat att utreda konsekvenserna av de underskott i bostadsrättsföreningar som en övergång från progressiv avskrivning kan medföra och hur sådana underskott eventuellt kan komma att påverka revisorns rapportering.

FAR kommer vidare att fortsatt verka för att redovisningen i bostadsrättsföreningar utvecklas. Det finns all anledning att utveckla informationsgivningen för användarna av en bostadsrättsförenings årsredovisning även inom befintlig normgivning. Därför arrangerar FAR en särskild utbildning på det temat 19 september i anslutning till Branschdagarna.

För mer information kontakta:
Christian Stralström, 010-213 38 54, christian.stralstroem@pwc.com
Johan Månsson, 010-213 30 44, johan.maanson@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier