Disclosure Initiative - ett viktigt projekt!

Oktober 2014

Hans Hoogervorst, IASB:s styrelseordförande:

“The Disclosure Initiative is focused on ensuring that financial reports are instruments of communication and not simply compliance documents. These proposals form a small part of our efforts to encourage preparers, auditors and regulators away from a ticking-the-box mentality towards disclosures.”

Inledning

International Accounting Standards Board (IASB) startade 2013 ett projekt kallat Disclosure Initiative. Projektet består av flera olika delprojekt, vilka samtliga syftar till att förbättra upplysningarna i de finansiella rapporterna. IASB beslutade att starta detta projekt efter den feedback de erhöll när de presenterade sin Agenda Consultation 2011. Många uttryckte då en stor önskan att IASB skulle se över upplysningskraven i befintliga IFRS och förbättra dessa. Begrepp som ”disclosure overload” och uttryck som ”vi ser inte skogen för alla träden” började diskuteras.

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

I mars 2014 publicerade IASB ett utkast med föreslagna ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Tidsfristen för att kommentera utkastet gick ut i juli 2014 och slutliga ändringar förväntas publiceras innan utgången av 2014. Utkastet innehåller flera förslag på mindre ändringar. Ändringarna syftar till att öka möjligheterna för företag att använda väsentlighetskriterier vid tillämpning av en redovisningsprincip och vid utformningen av de finansiella rapporterna. Ändringarna omfattar såväl upplysningskraven som presentationskraven.

Utkastet innehåller i korthet förslag på följande ändringar:

  • Tydliggörande av väsentlighetsprincipen och att den gäller hela den finansiella rapporten inklusive tilläggsupplysningarna. Det tydliggörs också att varje upplysningskrav i en given standard ska utvärderas var och en för sig för att bedöma om upplysningen är väsentlig.
  • Förtydligande att specifika poster i rapport över totalresultat och övrigt totalresultat samt finansiell ställning kan delas upp om detta underlättar förståelsen.
  • Nuvarande IAS 1 anger att delsummeringar i de olika rapporterna kan göras om detta underlättar förståelsen av dessa rapporter. Här har IASB förtydligat vilka krav som ställs för att delsummeringar ska få göras i rapport över totalresultat, övrigt totalresultat och i rapport över finansiell ställning.
  • Förtydligande av att det råder flexibilitet avseende i vilken ordning företag kan presentera sina noter, och av att det är viktigt att dessa presenteras på ett sätt som underlättar förståelsen och jämförbarheten.

Avstämning av skulder hänförliga från finansieringsaktiviteter

IASB undersöker vilka möjliga ändringar i IAS 7 Rapport över kassaflöden som krävs för att införa ett krav på en avstämning av ingående och utgående skulder, som ingår i ett företags finansieringsverksamhet, exklusive förändringar i tillskjutet kapital. IASB kommer också att överväga ändringar i IAS 7 i syfte att förbättra upplysningar om likvida medel, i de fall restriktioner för dess användning föreligger. Ett utkast förväntas komma i kvartal 4, 2014.

Väsentlighet

IASB bedriver ett projekt som syftar till att kartlägga hur begreppet ”väsentlighet” tillämpas i praktiken vid upprättandet av IFRS-koncernredovisningar. Projektet syftar till att fastställa huruvida ytterligare vägledning om väsentlighet behövs och om utvecklandet av ytterligare vägledning skulle hjälpa företag fastställa vad en väsentlig redovisningsprincip är. Hur begreppet väsentlighet används anses av många vara grundorsaken till det "upplysningsproblem" som vi idag lever med. Att inte göra en väsentlighetsprövning vid tillämpandet av en redovisningsprincip kan leda till dels att för mycket irrelevant information lämnas, dels att inte all relevant information lämnas, vilket leder till sämre och ibland bristfällig informationsgivning. IASB avser diskutera detta projekt på sitt möte i oktober 2014.

Principer för upplysningar

Syftet med detta forskningsprojekt är att identifiera och utveckla en möjlig uppsättning generella principer för upplysningskrav i IFRS. Forskningen fokuserar på att granska de allmänna kraven för upplysningar som kommer till uttryck i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 7 Rapport över kassaflöden och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Arbetshypotesen är att se över huruvida de krav som uttrycks i dessa standarder kan ersättas med en enda standard, vilket i praktiken skulle skapa ett ramverk för upplysningar. Ett ”Discussion Paper” förväntas publiceras under det första halvåret 2015.

Genomgång av befintliga standarder

IASB har inlett ett arbete med att analysera de upplysningskrav som föreligger i befintliga standarder. Detta arbete kan leda till eventuella justeringar i befintliga standarder, eller att ett separat ramverk för upplysningar skapas, såsom det beskrevs i stycket ovan. Ingen konkret tidsplan för detta arbete är i dagsläget kommunicerad.

För mer information kontakta:

Claes Janzon, 010-213 30 42, claes.janzon@pwc.com
Helena ben Salem, 010-213 37 85, helena.ben.salem@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier