Disclosure Initiative – Föreslagna ändringar i IAS 7 Rapport över kassaflöden

April 2015

International Accounting Standard Board, IASB, arbetar kontinuerligt med att ge ut nya och förbättra befintliga redovisningsstandarder. Under 2011 ställde IASB frågan till allmänheten om vilka projekt och vilken inriktning de tyckte att IASB skulle ha och arbeta med de närmast kommande åren (deras så kallade ”Agenda Consultation”).

IASB erhöll mycket feedback på denna förfrågan. Det framkom med stor tydlighet att det fanns en önskan om att IASB skulle se över och förbättra upplysningskraven i befintliga IFRS. Många ansåg att upplysningskraven började bli så pass omfattande att de tenderade att stjälpa snarare än hjälpa läsaren. IASB tog till sig av kritiken och startade ett projekt kallat ”Disclosure Initiative”.

Flera standarder har sedan dess modifierats, bland annat IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Som ett led i detta projekt publicerade IASB i slutet av 2014 föreslagna förändringar i IAS 7 Rapport över kassaflöden. IASB:s syfte med ändringarna i IAS 7 är att förbättra informationen om ett företags finansieringsverksamhet och likviditet.

Vilka är de föreslagna ändringarna?

Avstämning av skulder

Enligt de förslagna ändringarna ska ett företag lämna en ”IB – UB analys” över skulder. Tanken är att analysen ska avse skulder vars kassaflöde redovisas i finansierings¬verksamheten och läsaren ska få en ökad förståelse för hur företagets skuldsättning förändras. Avstämningen ska inkludera:

a) Ingående balans i rapport över finansiell ställning för varje skuld vars kassaflöde har klassificerats, eller borde vara klassificerat i kassaflödets finansieringsverksamhet

b) Förändringar för perioden som inkluderar: (i) förändringar i kassaflödet i finansieringsverksamheten, exklusive eget kapitalposter (ii) förändringar av att erhålla eller förlora kontroll över dotterbolag eller andra verksamheter, och (iii) för andra icke kassapåverkande poster (exempelvis valuta- och verkligt värde förändringar samt förändringar i leaseskulder)

c) Utgående balans i rapport över finansiell ställning för varje skuld vars kassaflöde har klassificerats, eller borde vara klassificerat i kassaflödets finansieringsverkssamhet

Likvida medel

IASB föreslår vidare tillkommande upplysningar avseende likvida medel som inte är tillgängliga för användning av koncernen. Det som åsyftas här är exempelvis likvida medel som innehas av ett dotterföretag som bedriver sin verksamhet där det råder legala restriktioner vilket kan medför begränsningar i användandet av de likvida medlen. Det finns redan idag upplysningskrav avseende likvida medel som inte är tillgängliga för koncernen både i IAS 7 och i IFRS 12. IASB vill komplettera de befintliga upplysningskraven till att omfatta exempelvis situationer där likvida medel förvisso är tillgängliga men om de skulle användas skulle det utlösa en skattebetalning.

De föreslagna ändringarna är i skrivande stund fortfarande i utkastform. Remisstiden för utkastet sträcker sig fram till den 17 april 2015. Något föreslaget ikraftträdandedatum finns inte angivet i utkastet då detta är avhängigt den respons som IASB erhåller på utkastet.

För mer information kontakta:
Claes Janzon, 010-213 30 42, claes.janzon@pwc.com
Helena ben Salem, 010-213 37 85, helena.ben.salem@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier