Glöm inte system- och processfrågorna vid övergången till IFRS 15

2015-04-20

April 2015

Den 1 januari 2017 träder IASB:s nya regelverk för intäktsredovisning i kraft; IFRS 15 Revenue from contracts with customers. IFRS 15 innebär ett helt nytt tankesätt vad gäller intäktsredovisning och en femstegsmodell introduceras. I skrivande stund har många företag påbörjat analysen av vad en övergång till IFRS 15 innebär för dem, rent redovisningsmässigt. Huruvida övergången innebär stora eller små effekter, många eller ett fåtal förändringar beror i stor utsträckning på i vilken bransch man är verksam men också på hur pass komplicerade transaktioner företaget har.

Vad som är viktigt att beakta är dock att övergången till IFRS 15 inte enbart är en redovisningsmässig övning. Intäktsflödet är kritiskt i varje verksamhet och inte sällan är de system som hanterar intäktsskapande transaktioner omfattande. Intäktsskapande transaktioner är också ett område som måste vara omgärdat av väl fungerande processer och kontroller. Slutligen ska effekten av övergången kommuniceras till marknaden och implementeras till fullo i organisationen.

Vi vill med denna artikel lyfta fram de system, process- och organisationsfrågor som vi tror kommer att behöva analyseras och hanteras parallellt med att IFRS 15 implementeras i redovisningen.

Systemfrågor

Ur ett IT-/systemperspektiv kan det finnas behov av att inhämta och analysera information på ett nytt, mer detaljerat och uppdelat sätt. Det kan även finnas behov av att fånga information som inte använts tidigare. Det finns idag ett flertal leverantörer som tillhandahåller specifika lösningar kring IFRS 15 och många av de etablerade affärssystemleverantörerna jobbar på uppgraderingar och/eller tilläggsfunktionalitet för att underlätta och möjliggöra regelefterlevnad.

Affärsprocesser och intern kontroll

En övergång till IFRS 15 kan medföra nya processer och arbetsätt där nya bedömningar och estimat behöver göras. Nya redovisningsprinciper och behov av ny datainsamling introducerar också nya risker och därmed nya krav på intern kontroll. Företag med ett redan etablerat intern kontroll-ramverk bör se över sin design i syfte att säkerställa att ramverket är uppdaterat efter de nya redovisningsprinciperna och de nya förfaranden som har tillkommit. Företag som arbetar med att utveckla sitt interna kontroll-ramverk behöver säkerställa att risker relaterat till IFRS 15 adresseras.

Bonus och ersättningar

Omsättning är inte sällan ett mått som ligger till grund för rörliga ersättningar till anställda. Intäktsredovisningen kan således påverka bonus och provisioner. Företag bör analysera om och hur en ändring av när och till vilket belopp en intäkt redovisas kommer att påverka bonus, KPI:er och andra interna styrmedel.

Skatt

Tidpunkten för när skatt ska redovisas och erläggas kan påverkas om t.ex. intäkten ska redovisas tidigare än förut. Företag bör således utreda om intäktsredovisningen kan påverka skatteredovisningen.

Investor relations

Effekterna av övergången till IFRS 15 behöver i god tid och på ett tydligt sätt kommuniceras till marknaden. I kommunikationen med investerare kommer det vara oerhört viktigt att kunna ge en tydlig bild av hur den nya intäktsredovisningen kommer att påverka företagets finansiella position, strategi och framtida affärsmodell.

Kontraktshantering

IFRS 15 innebär att hänsyn måste tas till nya kriterier vad gäller när och hur en intäkt ska redovisas. I viss utsträckning kan det till och med vara så att det kan finnas behov av att göra en översyn av avtalsformuleringar i syfte att säkerställa att avtalen får den redovisningsmässiga konsekvens som avsågs vid dess ingång när hänsyn tas till IFRS 15s krav. Företag behöver se över olika typer av kontrakt och skrivelser för att bedöma vilken redovisningsmässig konsekvens de kan få, samt analysera om detta stämmer med företagets förväntningar. Kanske kommer det att finnas behov av omformuleringar och nya policies?

Sammanfattning

System- och processaspekterna är troligen det som påverkas mest och tar längst tid att analysera och införa.

Givet de konsekvenser ett införande av IFRS 15 kan ha för andra delar av organisationen än ekonomiavdelningen, är vår uppmaning att företag så snart som möjligt påbörjar analysen av vad en övergång innebär. Detta för att säkerställa att de systemändringar och informationsinsamlingar som krävs för att genomföra en övergång ska kunna gå så smidigt som möjligt. Även de företag och branscher som inte förväntar sig någon stor påverkan bör begrunda IFRS 15:s samtliga nyanser innan detta konkluderas.

Kontakta oss

Henrik Petré

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 87

Följ oss i sociala medier