IFRS 15 – IASB föreslår förtydliganden och ändringar av standarden

2015-10-27

Oktober 2015

IASB har föreslagit ändringar och förtydliganden av IFRS 15 för några av de områden som diskuterats av arbetsgruppen TRG (Transition Resource Group). Dessa områden inkluderar identifiering av prestationsåtaganden, redovisning av licenser, vägledning kring frågor avseende huvudman/agent och praktisk vägledning vid övergången.

Områdena har diskuterats tillsammans med FASB men förändringsförslagen skiljer sig från dem som föreslagits av FASB, vilket kan leda till skillnader mellan IFRS 15 och den amerikanska motsvarigheten, om ändringarna antas. IASB har i möjligaste mån undvikit att förändra standardens principer men har identifierat ett begränsat antal områden som är föremål för förtydliganden och ytterligare illustrativa exempel.

De föreslagna ändringarna

Identifiering av prestationsåtaganden

IASB föreslår ingen ändring i standarden avseende detta område men lägger till tre illustrativa exempel (utvidgning av exempel 11 i standarden med tre nya fall) för att ge mer vägledning vid bedömningen av huruvida utlovade varor och tjänster i ett kontrakt är distinkta prestationsåtaganden.

Ett fall beskriver utrustning som säljs med installationstjänst, ett annat handlar om ett avtal med restriktioner och ett tredje om ett avtal att leverera utrustning tillsammans med konsumtionsvaror (”consumables”) som används i utrustningen. Detta steg, dvs. steg två i femstegsmodellen, bedöms av många som det steg vilket kommer att ge upphov till många svåra frågeställningar och bedömningar. För att illustrera de nyanser och bedömnings­frågor i steg 2 som IASB har arbetat med, återges nedan det föreslagna exemplet 11C.

Exempel C Åtaganden är separat identifierbara (installation).

Ett företag ingår avtal med en kund för att tillhandahålla materiell utrustning samt installationstjänster. Utrustningen är funktionell utan någon anpassning eller modifiering och installationen som krävs kan utföras av andra tjänsteleverantörer. Företaget bedömer de till kunden utlovade varorna och tjänsterna för att bestämma vilka varor och tjänster som är distinkta i enlighet med punkt 27 i IFRS 15. 

Företaget konstaterar att kunden kan nyttja utrustningen på egen hand, genom att använda den som den är eller sälja den till ett belopp som är högre än utrangeringsvärdet och kan dra nytta av installationstjänsterna tillsammans med den utrustning som det redan har erhållit från företaget. Således drar företaget slutsatsen att kriteriet i punkt 27 (a) i IFRS 15 är uppfyllt, och både utrustningen och installationstjänsterna är i sig distinkta.

Företaget överväger också indikatorerna i punkt 29 i IFRS 15 och beslutar att dess löften att överföra utrustning och installationstjänster är separat identifierbara (således är kriteriet i punkt 27 (b) i IFRS 15 uppfyllt). Företaget bedömer att installationen inte nämnvärt kommer att modifiera eller anpassa utrustningen, och för att uppfylla sina åtaganden i kontraktet krävs ingen betydande integrationstjänst.

Företaget har lovat att leverera utrustningen och sedan installera den; det har inte lovat att kombinera utrustningen och installationstjänsterna på ett sätt som skulle förvandla dem till en annan, kombinerad output. Även om installationen beror på en framgångsrik överföring av utrustningen till kunden, kan företaget uppfylla sitt åtagande att leverera utrustningen utan att behöva installera den. På liknande sätt skulle företaget kunna uppfylla installationstjänsten om kunden hade förvärvat utrustningen från ett annat företag.

Följaktligen är företagets löften att leverera utrustning och utföra installationstjänster inte starkt beroende av eller samman-kopplade med varandra. Företaget gör bedömningen att det har två separata prestationsåtaganden (utrustningen och installationstjänsten) och ska för vart och ett av dessa göra en bedömning utifrån punkterna 31-38 i IFRS 15 om det ska redovisas vid en tidpunkt eller över tid.

Licenser

IASB föreslår vissa mindre förtydliganden vad gäller redovisning av licenser för immateriella rättigheter (inklusive tillämpningen av undantaget avseende sälj- eller användningsbaserade royalties). Förtydligandena ska underlätta vid bedömningen av huruvida licensens natur innebär att innehavaren får rätt att tillgå (”access”) den bakomliggande immateriella rättigheten eller om licensen ger innehavaren rätt att använda (”use”) den immateriella rättigheten. Licensens natur styr tidpunkten för intäktsredovisning av licensavgiften.

Om utgivaren av licensen utför någon aktivitet som väsentligt påverkar nyttan av den immateriella rättigheten så redovisas intäkten över tiden. IASB förtydligar att för att det ska kunna anses att en aktivitet väsentligt påverkar den immateriella rättigheten så ska

a) Aktiviteten förändra formen eller funktionen på den immateriella rättigheten eller

b) Licensinnehavarens möjlighet att erhålla nyttan från den immateriella rättigheten påverkas i hög grad av dessa aktiviteter.

Värt att notera är att FASB föreslår andra ändringar i detta avseende. FASB introducerar begreppen ”funktionell licens” och ”symbolisk licens” och denna klassificering styr intäktsredovisningen. Om ändringarna fastställs så kommer detta att leda till en skillnad mellan IFRS 15 och den amerikanska motsvarigheten.

Agent – huvudman

IASB klargör hur vägledningen avseende huvudman/ agent bör tillämpas. Vissa förtydliganden görs av de indikatorer som används för att bedöma om företaget kontrollerar varan/tjänsten före leverans och ytterligare vägledning om hur modellen tillämpas på tjänster och varor.

Praktisk vägledning vid övergången

IASB föreslår två nya undantag från retroaktiv tillämpning, för att underlätta övergången till IFRS 15.  Det första undantaget avser redovisning av kontraktsmodifieringar och innebär att företag får använda ”backspegeln” (s k hindsight) vid övergångstidpunkten för att beräkna effekten av kontraktsmodifieringar som inträffat före övergångstidpunkt. Det andra undantaget innebär att företag inte behöver räkna om kontrakt som vid övergångstidpunkten är avslutade enligt de tidigare reglerna.

Områden där FASB föreslår ändringar men inte IASB

FASB föreslår ändringar inom ytterligare områden där IASB inte gör det. Det mest väsentliga området där FASB föreslår förändringar, vilka skiljer sig från IASB:s principer, avser bedömningar om distinkta prestationsåtaganden i steg 2. FASB föreslår här väsentlighetsbedömningar när varor och tjänster ska identifieras som distinkta prestationsåtaganden i ett kontrakt.

Huruvida de föreslagna förändringarna kommer att fastställas återstår att se. Klart är dock att en alltigenom konvergerad standard för intäktsredovisning inte uppnås då de båda normgivarna redan innan standardens ikraftträdande drar åt olika håll. Det föreslagna utkastet utfärdades av IASB den 30 juli 2015 och kan kommenteras fram till den 28 oktober 2015. Därefter fattar IASB slutligt beslut i frågan.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier