Ny lagrådsremiss

Juni 2015

Den 21 maj överlämnade regeringen lagrådsremissen avseende ”Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin” till Lagrådet. PwC har skrivit om den utredningen i ett tidigare nummer av Accounting Update (se Accounting Update #34 från juni 2014).

Jämfört med utredningen innebär lagrådsremissen främst förändring med avseende på att nuvarande ordning med större och mindre företag föreslås kvarstå. Det innebär att utredningens förslag på 4 kategorier av företag inte längre föreslås. Gränsvärdena för vad som är ett större företag föreslås vara kvar på den nivå som finns i gällande Årsredovisningslag, det vill säga mer än 50 i medelantal anställda, mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning samt mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Liksom i den ursprungliga utredningen föreslås i lagrådsremissen införandet av en utvecklingsfond. Utvecklingsfonden innebär att för företag som aktiverar utvecklingskostnader, ska även motsvarande belopp föras till en fond i bundet eget kapital. Härigenom begränsar lagstiftaren företagens möjligheter att dela ut medel som uppkommit genom aktivering av egenutvecklade tillgångar.

För mindre företag innebär lagrådsremissen även att ett flertal upplysningar inte längre behöver lämnas.

Exempel på sådana upplysningar är:

  • Medelantalet anställda
  • Uppgift om fördelning kvinnor/män
  • Uppgift om fördelning kvinnor/män bland styrelse, VD och företagets ledning
  • Sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader

I lagrådsremissen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bland annat bidra till att motverka korruption. Företagen ska årligen rapportera betalningar som överstiger 860 000 kronor.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

För mer information kontakta:
Christian Stralström, 010-213 38 54, christian.stralstroem@pwc.com

Kontakta oss

Christian Stralström

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier