Finansinspektionen föreslås ta över redovisningstillsynen i Sverige

Oktober 2015

I mars 2015 publicerades ett slutbetänkande av Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden, SOU 2015:19. Denna utredning lämnar i slutbetänkandet ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige.

Förslaget innebär att det lagstadgade kravet på att en börs ska övervaka regelbunden finansiell information som offentliggörs av de emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen bedriver, tas bort. Utredningen föreslår istället att Finansinspektionen (FI) ska ansvara för övervakningen över regelbunden finansiell information som offentliggörs av alla emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat.

Bakgrund

Redovisningstillsynen följer av bestämmelser i öppen-hetsdirektivet, som innehåller informationskrav för noterade företag avseende till exempel regelbunden finansiell information, flaggning m m. Enligt direktivet ska en central behörig myndighet ansvara för att kraven i direktivet efterlevs genom att bland annat undersöka om den information som lämnas enligt direktivet utformats i enlighet med relevanta rapporterings-ramverk. Direktivet tillåter att uppgifter kopplade till redovisningstillsynen delegeras till exempelvis ett privaträttsligt organ. Det slutgiltiga tillsynsansvaret kvarstår dock hos den centrala behöriga myndigheten. Tillsynen omfattar så kallad regelbunden finansiell information, d v s års- och koncernredovisningar och halvårsrapporter. För närvarande omfattas även kvartalsrapporter.

Nuvarande tillsynsordning är unik för Sverige

Den svenska ordningen för redovisningstillsyn är ett delat system. FI är ytterst ansvarig myndighet enligt direktivet och en börs (Nasdaq Stockholm respektive NGM) är ansvarig för den löpande övervakningen av regelbunden finansiell information hos de emittenter som har Sverige som hemmedlemstat och är noterade vid en reglerad marknad som drivs av börsen. FI:s tillsyn omfattar även emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat men vars värdepapper endast är upptagna på en reglerad marknad i någon annan stat inom EES.

Delegering av redovisningstillsyn?

I utredningen diskuteras möjligheten att delegera tillsynen till ett privaträttsligt organ. Argument som har framförts från Föreningen för god sed på värdepappers-marknaden för detta förslag har varit följande:

  • Tillsyn över icke-finansiella företag är främmande för FI:s verksamhet och FI saknar processer och system.
  • Hög kompetens möjliggör att tillsynen inriktas på väsentliga områden.
  • Förankring i näringslivet skapar legitimitet och Sverige har goda erfarenheter från själv-reglering.

Argument för att FI (behörig myndighet) ska utöva tillsynen innefattar:

  • FI är central behörig myndighet och ansvarar redan för övervakning av vissa emittenter. Nödvändig kompetens finns eller kan uppbringas.
  • Europeiskt samarbete i ESMA (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) underlättas.
  • En ren myndighetslösning är bättre ur oberoende- och rättssäkerhetssynpunkt.
  • Det är rättsligt komplext med delegering av myndighetsutövning.
  • Nya sanktionsbestämmelser talar för en myndighetslösning. Vid överträdelser av bestämmelserna om regelbunden finansiell information ska FI kunna förelägga om rättelse samt utfärda erinran i kombination med sanktionsavgift. Ett föreläggande av rättelse ska dock anses vara den naturliga ingripande-åtgärden. Öppenhetsdirektivet innebär kraftig höjda sanktionsbestämmelser med exempelvis sanktionsavgifter för en juridisk person upp-gående till 10 MEUR.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2016, utan övergångsbestämmelser. Det innebär att pågående ärenden hos börserna från och med detta datum tas över av FI. Remissperioden avseende detta förslag gick ut den 1 juli 2015. I skrivande stund har slutligt beslut om övervakningen ännu ej fastställts. 

För mer information kontakta:
Pernilla Crusenborg, 0709-29 32 58, pernilla.crusenborg@pwc.com
Claes Janzon, 0709-29 30 42, claes.janzon@pwc.com

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier