Optimering av den interna kontrollen

Hur bedömer ni er interna kontroll? Vill ni jämföra er med andra företag avseende den interna kontrollen?


Bakgrund och syfte

Till följd av att organisationers interna kontroll och styrning blir allt mer komplexa har PwC ställt samman en workshop med syfte att hjälpa våra klienter att själva kunna bedöma sin befintliga kontrollmiljö på ett enkelt och systematiskt sätt. Workshopen kan bli ett första steg för att inom organisationen skapa en gemensam ståndpunkt om var prioriteringarna för en optimering av den interna kontrollen bör ligga.

 

Upplägg och resultat

Syftet med workshopen är att skapa ett diskussionsunderlag för PwC och representanter från finans-, risk- och IT-avdelningar, samt att gemensamt genomföra en självutvärdering och en "benchmark"-enkät avseende intern kontroll. Självutvärderingen fokuserar på att bedöma komplexiteten och mognadsnivån av de beståndsdelar som utgör ert system för internkontroll samt att underlätta att prioritera förbättringsområden. Önskade resultat är:

  • en jämförelse mellan befintliga kontrollfunktioner och "good practice" såsom definierats av vår globala erfarenhet av intern kontroll och styrning
  • en så kallad "heat map gap-analys" mellan befintlig intern kontroll och önskad intern kontroll. Detta kan användas som stöd för att prioritera framtida förbättringar av intern kontroll samt genomföra möjliga besparingar;
  • möjlighet att kunna gå tillbaka och jämföra organisationens resultat med andra utvärderingar inom en anonym jämförelsegrupp, både lokalt och globalt (benchmarking).

 

Fördelar och nytta

Vid tidigare tillfällen har våra klienter använt resultatet av workshopen på följande sätt:

  • till stöd för ett "business case" för projekt avseende optimering av den interna kontrollen
  • sätta upp mål eller utvärdera ansvar för dem som är ansvariga för intern kontroll och styrning
  • rapport till internrevision, riskkommittéer eller revisionsutskott
  • att använda som jämförelsedokument att granska igen efter 6-12 månader då förbättringsarbetet är genomfört
  • jämföra resultat mellan olika affärsenheter avseende den interna kontrollmiljön

 

Vill ni veta mer om denna workshop? Kontakta oss idag.

Kontakta oss

Patrik Nissén

Patrik Nissén

Partner

Tel 0709-29 35 58

Följ oss i sociala medier