Bosatt utomlands – påverkas du av den förändrade arvsrätten?

2016-02-15

Sedan ett halvår tillbaka gäller förändrade arvsregler, som påverkar dig som funderar på att flytta utomlands eller redan är bosatt i ett annat land. I augusti 2015 trädde lagen om arv i internationella situationer i kraft, samtidigt med EU:s nya arvsförordning. Effekterna av de nya reglerna börjar nu synas och frågan är hur du själv kan påverka din situation.
 

Ett beslut att flytta utomlands föregås av ett stort antal överväganden – känslomässiga, praktiska och inte minst skattemässiga. Överst på agendan är förmodligen inte frågan vad som gäller när du går bort. Vem kommer att ärva dig? Var ska bouppteckningen göras? Vilket lands regler ska tillämpas på arvet?

Numera gäller att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lagstiftning. Den som är bosatt i ett land anses ha hemvist där om bosättningen är stadigvarande med hänsyn till varaktighet och omständigheter i övrigt.

Det är viktigt att vara medveten om att den arvsordning vi är vana vid kan se helt annorlunda ut, i det land du är bosatt. Motsvarande gäller efterlevande makes ställning, för att inte tala om sambos, som är ett förhållandevis unikt begrepp för Sverige.

Svenskt medborgarskap innebär alltså inte per automatik att svensk arvsrätt ska tillämpas, om du bytt familjerättslig hemvist.

För att visa på effekter som man kanske inte hade tänkt sig, har vi Emma, svensk medborgare och änka sedan ett antal år. Emma valde efter makens bortgång att bosätta sig i Spanien och bodde större delen av året i en härlig villa som hon införskaffat under 90-talet. Emma träffade barn och barnbarn i Sverige ett par månader om året. Emma gick nyligen bort och till följd av att hon hade hemvist i Spanien tillämpades spansk rätt på arvet efter henne. Vid bouppteckningen konstaterades att Emma inte hade några större tillgångar, utöver villan i Spanien och att huslånet i Spanien inte minskat i samma takt som huspriserna rasat. Vid Emmas bortgång översteg hennes skulder därför värdet på villan. I Spanien har arvingarna en skyldighet att överta ansvaret för den avlidnes skulder. Emmas arvingar i Sverige blev därför ålagda av den spanska boutredningsmannen att reglera Emmas skulder. För att klara av att betala skulderna tvingades arvingarna att sälja egna tillgångar i Sverige.
 

Lagval

En av de stora nyheterna med arvsförordningen är möjligheten att göra ett aktivt lagval. Du kan numera i ditt testamente ange vilket lands regler kring bouppteckning och arv som ska tillämpas när du avlider. Valmöjligheten är visserligen begränsad i så måtto att du endast kan välja att frångå hemviststatens arvsrätt till förmån för arvsrätten i det land du har ditt medborgarskap. Med kunskap om vad som skiljer arvsrätten i bosättningslandet från arvsrätten i medborgarskapslandet, skapas förutsättningar för ett välgrundat val.
 

Länder utanför EU

Äger du tillgångar i länder utanför EU, eller i något av de länder som valt att inte anta arvsförordningen (Storbritannien, Irland och Danmark), finns också anledning att se över vad som gäller i respektive land. Sannolikt behöver du komplettera med lokala dokument för att säkerställa att ett framtida arvskifte går att verkställa i dessa länder så som du önskar.
 

Arvsskatt

Ta också reda på om det förekommer arvsskatt i bosättningslandet. I dagsläget har vi varken arvs- eller gåvoskatt i Sverige, men i flertalet länder är arvsskatt en självklarhet. Inför en utlandsflytt finns all anledning att prata med din rådgivare hur ditt ägande av tillgångar i bosättningslandet kan planeras. I de flesta länder finns möjligheter att med rätt planering och god framförhållning minska effekterna av en framtida arvsskatt.

Vårt råd är därför att ta reda på hur de ändrade reglerna påverkar just dig och hur du i god tid kan planera din situation.

Kontakta oss

Karolina Palin

Director / Jurist, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Följ oss i sociala medier