Deklarationstips för privatpersoner för inkomståret 2014

Kristian Gustavson Director / Skatterådgivare, PwC Sverige 2015-03-13

Senast den 4 maj ska deklarationen vara inlämnad till Skatteverket.
 

Om du har bott i Sverige hela 2014 behöver du deklarera om du:

  • haft tjänsteinkomst om sammanlagt 18 782 kronor eller mer,
  • haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kronor eller mer,
  • har fått utdelning eller vinst på aktier från ett fåmansföretag som ska tas upp under inkomstlaget tjänst,
  • haft kapitalinkomst på 200 kronor eller mer (observera att om du enbart haft kapitalinkomster som du fått kontrolluppgift för, så behöver du inte lämna in deklaration),
  • ägde en fastighet den 1 januari 2014,
  • har fått föreläggande att lämna deklaration.

Om du varit bosatt i Sverige bara en del av 2014 ska du lämna in självdeklaration ifall du haft skatte- eller avgiftspliktig inkomst på 100 kronor eller mer.
 

Investeraravdrag

En nyhet i årets deklaration är du kan göra investeraravdrag på investeringar gjorda under 2014. Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller nyemission kan göra ett investeraravdrag i inkomstlaget kapital. Avdrag ges på upp till hälften av din betalning för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget ska redovisas på bilaga K11 och vid punkt 8.7 på inkomstdeklarationen. Var uppmärksam på att alla kriterier för investeraravdrag måste vara uppfyllda. Läs vidare om investeraravdraget i tidigare Tax matters-artikel. 
 

Sänkt avdrag för privat pensionssparande och investeringssparkonto

Från och med inkomståret 2015 är det avdragsgilla pensionsavdraget reducerat från 12 000 kr till 1 800 kronor. Se därför till att inte betala in mer än 1 800 kronor under 2015. Med tanke på dagens låga ränta är ur ett skatteperspektiv investeringssparkonto intressant. Läs vidare om investeringssparkonto i tidigare Tax matters-artikel. 
 

Gör en extra skattebetalning för att undvika kostnadsränta

Om det i den preliminära skatteberäkningen visar sig att den slutliga skatten blir mer än vad som dragits i preliminärskatt tillkommer kostnadsränta. För att helt undvika kostnadsränta skulle inbetalning på den kvarskatt som överstiger 30 000 kronor ha gjorts till Skatteverket den 12 februari, men eftersom räntan räknas per dag så tjänar du på att göra inbetalningen så snart som möjligt. Fribeloppet av kvarskatten, 30 000 kronor, ska vara inbetald till Skatteverket senast den 4 maj för att undvika kostnadsränta. Basräntan som utgår på kvarskatten är för närvarande 1,25 procent. Basräntan löper fram till förfallodag, till exempel den 12 november, och därefter utgår basränta plus 15 procent.
 

Schablonintäkter för investeringsfonder

För både utländska och svenska investeringsfonder (värdepappersfonder) ska schablonintäkt redovisas på inkomstdeklarationen. Schablonintäkten är förtryckt på deklarationen om företaget där du har dina fonder har skickat kontrolluppgift.

Om kontrolluppgift inte har lämnats får du själv räkna ut schablonintäkten vilket du gör genom att ta värdet av dina fondandelar vid årets ingång, 1 januari 2014, multiplicerat med 0,4 procent och redovisa intäkten vid punkt 7.1 på inkomstdeklarationen.
 

Underlaget för avkastningsskatt på utländska pensions- och kapitalförsäkringar

Du som bor i Sverige och har en utländsk pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring ska själv betala avkastningskatt i Sverige på försäkringen. Skatteunderlaget för avkastningsskatt beräknas på olika sätt för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar.
 

Kapitalförsäkring: Skatteunderlaget för kapitalförsäkringar tecknade 1997 eller senare räknar du ut genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med statslåneräntan (SLR) den 30 november året före inkomståret. Skatteunderlaget ska avrundas till närmast lägre hundratal. Skatteunderlaget ska redovisas vid punkt 9.1 på inkomstdeklarationen.

Pensionsförsäkring: Skatteunderlaget för pensionsförsäkringar tecknade 1997-2013 räknar du ut genom att multiplicera försäkringens kapitalunderlag med den genomsnittliga statslåneränta som gäller under året före inkomståret. Om du har tecknat en pensionsförsäkring under 2014 ska du inte betala någon avkastningskatt i deklarationen 2015. Skatteunderlaget ska avrundas till närmast lägre hundratal. Skatteunderlag ska redovisas vid punkt 9.2 på inkomstdeklarationen.

Kontakta oss

Kristian Gustavson

Director / Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 90

Följ oss i sociala medier