Privatpersons försäljning av flera bostäder ansågs vara näringsverksamhet

Martin Naeslund Skattefrågor, PwC Sverige 2015-03-31

Kammarrätten ansåg att försäljning av sex bostadsrätter och en fastighet under kort tid var att anse som näringsverksamhet istället för inkomst av kapital.

Under två års tid sålde en kvinna sex bostadsrätter och en fastighet och redovisade försäljningarna i inkomslaget kapital.

Skatteverket menade att syftet med införskaffandet av bostäderna och därefter försäljningarna var att omsätta dem med vinst. Försäljningarna skulle därför räknas som näringsverksamhet. Redovisningen i inkomstslaget kapital om 660 000 kronor godtogs inte. Istället togs 910 000 kronor upp till beskattning som inkomst av passiv näringsverksamhet.

Skatteverket ansåg att kvinnan lämnat oriktiga uppgifter genom att i de inlämnade deklarationerna inte ha lämnat några uppgifter om faktiska förhållanden, omfattningen eller syftet med förvärven och försäljningarna. Kvinnan påfördes därför skattetillägg.

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets bedömning.

Kammarrätten ansåg att bostäderna var att betrakta som näringsbostadsrätter respektive näringsfastighet och att kvinnans syfte varit omsättning. Därför utgjorde bostäderna lagertillgångar vilket medförde att vinsten skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Varje försäljning prövades var för sig men skulle ändå ses i ett sammanhang. Flera omständigheter utgjorde sammantaget starka skäl för att kvinnan varken tänkt använda bostadsrätterna eller fastigheten som bostäder. Särskilt pekades på att samtliga objekt renoverats, med undantag för nyproduktionerna, för att kort tid därefter säljas med vinst och att ägaren innehaft flera bostäder samtidigt. Även det förhållandet att kvinnan via sin sambo haft kontakter med företag i byggbranschen vilka fakturerade henne för renovering av bostäderna vägdes in.

I likhet med både Skatteverket och förvaltningsrätten kom kammarrätten fram till att det fanns grund för att påföra kvinnan skattetillägg.
 

Kommentar

Utgången i målet är intressant. Kammarrättens bedömning belyser gränsdragningen mellan inkomstslaget kapital respektive näringsverksamhet. I ett tidigare mål ansågs en privatpersons försäljning av fem bostadsrätter under tre års tid som näringsverksamhet.

Hur många bostäder som kan omsättas och under hur lång tid är en bedömningsfråga från fall till fall.

Privatpersoner som omsätter bostadsrätter och fastigheter utan syfte att bo i dem rekommenderas att kontakta PwC:s skatteavdelning.

Kontakta oss

Martin Naeslund

Skattefrågor, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 76

Följ oss i sociala medier