Growing the Future – Trender, utmaningar och möjligheter för skogs- & pappersindustrin i framtiden

En omvälvande framtid väntar för världens skogs- och pappersföretag. Konkurrensen om råvaror är hårdare än någonsin. Avkastningen minskar och den globala efterfrågan förändras. Klimatfrågan står högt på agendan och en kostnadseffektiv energiförsörjning är avgörande. Utmaningarna är många men för dem som ser möjligheterna tidigt kan affärsmodellen anpassas efter de nya förutsättningarna och därmed bidra till "Growing the Future".

"Growing the Future" är en uppföljning av FPP CEO Perspectives som publicerades under 2010. Företagsledarna uttalade då en förväntan om radikala förändringar i branschen och hur deras strategi ser ut för att möta dem. Avsikten med vår uppföljande rapport, som är den första i en serie, är att vi delar med oss av våra tankar och erfarenheter om nuvarande trender och förändringar som på sikt kan förändra företagens affärsmodeller. De områden som diskuteras i rapporten är bland annat möjligheterna avseende ny teknologi ur ett effektiviserings-, integrerings- och ett produktperspektiv. Vi diskuterar även områden som den mest värdeskapande användningen av råvaran, nya marknader och allianser samt utmaningarna med att nå en global reglering som gynnar den mest effektiva och hållbara användningen av råvaran.