Erfarenheterna från pandemin - en verktygslåda för framtidens vård

Illustration hälsovård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet. 

I rapporten, som baseras på intervjuer med framträdande vårdspecialister i Sverige, lyfts fyra områden fram där vården har utvecklats i rätt riktning under pandemiåren 2020 och 2021.

  • Tydlig nytta med digital vård

  • Minskad byråkrati och detaljstyrning

  • Utvecklade interna samarbeten

  • Fokus på kärnverksamheten

Samtidigt visar rapporten att regionerna runt om i Sverige måste arbeta betydligt mer med omställning och förändring.
 

"Svensk sjukvård måste bli bättre på att utveckla positiva effekter från pandemin."

Henrik Schildt, branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

Tydlig nytta med digital vård

Rapporten visar att den interna skepsis som tidigare fanns mot digital vård, nu allt oftare har övergått i acceptans och optimism, när nyttan med till exempel digitala vårdbesök har synliggjorts. Även bland allmänheten har synen på digital vård förändrats och här är det till och med så att det är patienterna som nu driver på för en snabbare utveckling.

Minskad byråkrati gav effektivitet

Vårdens styrsystem påverkades genom att onödig byråkrati rensades bort. Det fanns helt enkelt inte tid till att fundera på vilken del i organisationen som skulle betala för en åtgärd eller att bereda beslut i detalj. De som var närmast verksamheten tilläts även att i stor utsträckning ställa om för att kunna leverera vård till covidpatienterna.

Stärkt intern samverkan

Genom en accelererad utveckling av digitala verktyg försvann många av de begränsningar som tidigare fanns när det gäller möten på distans. De intervjuade menar att den ökade digitala mognaden innebär att vi nu kan se ett skifte. Digitala möten kommer att vara det nya normala och fysiska möten kommer att genomföras i betydligt mindre omfattning. 

Fokus på kärnverksamhet och innovation

I intervjuerna är det flera som även lyfter fram att vårdgivarnas kärnverksamhet har blivit tydligare. Detta har lett till en medarbetardriven verksamhetsutveckling och innovation.

Enligt rapporten sker nu en inbromsning av utvecklingstakten jämfört med hur det såg ut under pandemins tidigare faser. Om inte vårdgivarna nu aktivt arbetar med att bibehålla de positiva erfarenheterna från pandemin, riskeras en återgång till samma långsamma utvecklingstakt som innan pandemins utbrott.

"Pandemin har visat på nyttan med digitalisering i hälso- och sjukvården, men den har även visat att regionerna till viss del saknar förutsättningar för att fullt ut ta tillvara teknikens möjligheter. Tekniken finns men förmågan att ta emot den saknas."

Henrik Schildt, branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Om rapporten

Rapporten är framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia. Resultaten baseras på intervjuer med 15 specialister med olika perspektiv på hur pandemin har påverkat utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten är en sammanvägning av de intervjuade personernas synpunkter och kvantitativ data.

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02