Att vara leverantör till PwC

Våra leverantörer och samarbetspartners spelar en avgörande roll för att vi ska uppnå vårt mål att bygga förtroende och skapar långsiktigt hållbara resultat. Att utveckla ömsesidigt fördelaktiga och hållbara relationer med våra leverantörer är viktigt för oss. 

Vi förväntar oss att alla PwC:s leverantörer och samarbetspartners uppfyller samma höga krav som vi ställer för oss själva, och som våra kunder kräver av oss. 

För att säkerställa att PwC arbetar med rätt leverantörer och samarbetspartners utförs risk- och oberoendekontroller innan nya leverantörer kan implementeras. 

Vår uppförandekod för leverantörer (PwC’s Third Party Code of Conduct) är ett krav för att bli leverantör till PwC. I tillägg till detta ställer vi höga krav på informationssäkerhet i de fall vår avtalspart hanterar data eller information från PwC oavsett om det är i digital eller fysisk form (PwC Information Security requirements).

PwC’s Third Party Code of Conduct

Att bli leverantör till PwC

PwC Information Security requirements

PwC och dess kunder kräver ett robust skydd av sin information. Detta dokument anger ramarna inom vilka informationssäkerhet måste hanteras.

Läs mer här: PwC:s Security requirements

PwC’s Third Party Code of Conduct 

PwC ställer höga krav på sina leverantörer, att uppfylla samma principer som de som gäller för PwC. Våra leverantörer ska uppfylla principer som värnar om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverkar korruption

PwC har åtagit sig att följa United Nations Global Compact:s tio principer för iakttagande av mänskliga rättigheter och rättigheter kopplade till arbete, för arbete med att skapa en hållbar miljö och för bekämpande av korruption i alla dess former. Detta åtagande kommer till uttryck i  PwC:s Third Party Code of Conduct, dvs. PwC:s uppförandekod. 

Uppförandekoden uppställer de minimistandarder för integritet och affärsetik som PwC själv valt att följa och som PwC förväntar sig att PwC:s leverantörer och samarbetspartners även följer. PwC förväntar sig även att underleverantörer och samarbetspartners till PwC:s leverantörer också följer koden. PwC är medvetet om att ingen uppförandekod kan omfatta alla situationer som en leverantör eller en samarbetspartner kan ställas inför. Det innebär att leverantörer och samarbetspartners måste utifrån sitt eget omdöme ta ställning till och ansvara för att aktiviteter och handlingar är i linje med koden.  

Läs mer här: PwC’s Third Party Code of Conduct

Hållbarhetsarbetet och Science Based Target initiative (SBTi)

  • PwC kommer att stödja och uppmana leverantörer att arbeta för nettonollutsläpp. PwC:s åtagande är att 50 procent av PwC:s leverantörer av varor och tjänster (baserat på utsläppsnivå) har satt egna vetenskapligt kopplade mål för minskad klimatpåverkan till år 2025, i enlighet med SBTi.

Fakturering

Leverantörer ska kunna erbjuda elektronisk fakturering alternativt faktura i pdf-format via mail. Korrekt uppsättning, email-adress och märkning av faktura hanteras i avtalsdokumentation.

Läs mer om att skicka faktura till PwC

Kontakt

Vi arbetar främst med ramavtalsleverantörer. Önskar du komma i kontakt med oss för eventuella framtida upphandlingar vänligen fyll i vårt formulär

Kontakta oss

Leverantör - frågor

Procurement, PwC Sverige

Följ oss i sociala medier