Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Års- och hållbarhetsredovisning 2019/2020

Tillsammans bygger vi en hållbar morgondag

SAMTAL MELLAN VD OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Med vår starka kultur och proaktiva ansats möter vi dagens och morgondagens behov

Tidigare vd och numera styrelseordförande Peter Nyllinge samtalar med PwC Sveriges nya vd Sofia Götmar-Blomstedt om räkenskapsåret som har gått och PwC:s utveckling i stort.

Läs hela texten här » 

Fem samverkande affärsområden

PwC erbjuder en stor bredd av tjänster inom revision och rådgivning med djup kompetens inom de flesta branscher. Vi tar avstamp i våra kunders behov och utgår alltid från dessa när vi utvecklar våra tjänster. Vår verksamhet är organiserad i fem affärsområden där vi arbetartillsammans över affärsområdesgränserna för att erbjuda skräddarsydda team anpasade till våra kunders behov.

affärsområden

PwC:s hållbarhetsarbete

PwC:s hållbarhetsarbete har fyra viktiga fokusområden som utgår från hur vi påverkar men också påverkas av olika hållbarhetsfrågor: Hållbara medarbetare, Ansvarsfulla affärer, Begränsa miljöpåverkan samt Samhällsengagemang. Strategins fokusområden har vi tagit fram i dialog med våra kunder och medarbetare. Vår strategi innebär att vi driver verksamheten med integritet och ansvar, med hänsyn till de förväntningar som omvärlden har på oss.

Vi vill inspirera våra kunder, medarbetare och samhället i stort till nytänkande och innovation. Vi vill också bidra till bättre och mer tillförlitliga processer samt till en öppen och trovärdig kommunikation. Det gör vi bland annat genom att hjälpa företag och organisationer att minimera sina risker och ta vara på möjligheterna. Vi skapar även förtroende för information och utvecklar nya metoder för att skapa och mäta värde. 

Vi är också aktivt engagerade i bransch och samhällsdiskussionen – i allt från frågor kring utveckling av lagstiftning som påverkar näringslivet till hållbarhetsfrågor – via medlemskap i branschorganisationen FAR, studieförbundet SNS och internationella handelskammaren ICC.

Vi har bestämt oss för att agera nu 

Under året har vi på PwC haft extra stort fokus på hållbarhet genom vårt hållbarhetstema #ageranu som knyter an till PwC:s vision, syfte samt våra värderingar. Genom att kommunicera vår programförklaring både internt och externt vill vi positionera PwC som en ledande aktör inom alla våra väsentligaste hållbarhetsfrågor. Det gör vi genom att belysa våra tjänster, lyfta fram våra experter och stärka stoltheten hos våra medarbetare som alla tillsammans bidrar till ett bättre samhälle. Vi har bestämt oss för att #agera nu!

hållbarhetsområden

VI HAR BESTÄMT OSS

Antingen kan vi alla blunda och låtsas att vår värld mår bra och allt ska vara precis som förr. Eller så inser vi att alla måste agera nu.

  • För att möta klimathoten.
  • För att minska korruptionen.
  • För att utveckla ett sunt näringsliv.
  • För att öka jämställdheten, inkluderingen och mångfalden.

Därför har vi på PwC bestämt oss. Vi ska arbeta ännu hårdare för att hjälpa människor, företag och organisationer att agera hållbart på riktigt. Vi har bestämt oss. Har du? #ageranu

Läs mer om #ageranu

Att PwC-nätverket har antagit Net Zero-initiativet är glädjande och stärker oss i vårt fortsatta arbete med att sätta konkreta mål och aktiviteter för vårt kommande miljö- och klimatarbete!

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige
VI VÄLKOMNAR KLIMATINITIATIVET NET ZERO

Det internationella PwC-nätverket har antagit ett gemensamt klimatinitiativ, Net Zero, som innebär att vi på PwC ska reducera vårt koldioxidutsläpp med målet att uppnå ett nettonollutsläpp år 2030. Det kommer att göras i vår verksamhet, tillsammans med våra kunder, leverantörer och genom annat påverkansarbete för att accelerera global förändring.

Det här är en viktig milstolpe även för oss på PwC Sverige och ett konkret exempel på att vi globalt som lokalt agerar på vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Net Zero-målet går hand i hand med målet för vårt eget klimat- och  miljöarbete, och stärker oss i vårt fortsatta arbete med att sätta relevanta mål för våra framtida hållbarhetsaktiviteter!

#netzero
#ageranu

 

Fokusområden för hållbarhet

Hållbara medarbetare bidrar till ett hållbart samhälle

Alla vi som arbetar på PwC är företagets viktigaste tillgång. Som ett modernt revisions- och rådgivningsföretag bygger vi hela verksamheten på våra kompetenta medarbetare och deras samverkan med varandra. Då vår omvärld förändras i en allt snabbare takt är relevant kompetens inget konstant – därför är ständig utveckling och lärande grunden till vår framgång.

"Opportunity of a Lifetime" är vårt medarbetarlöfte. Oavsett hur länge man stannar hos oss vill vi att tiden på PwC ska vara den bästa och mest givande i karriären. Våra medarbetare får ett eget ansvar att bygga sin karriär på PwC genom att få tillgång till olika utvecklingsmöjligheter.

Det kan handla om nya spännande ansvarsområden och samarbeten med kollegor och kunder, både i Sverige och inom vårt globala nätverk. Det kan också handla om att ha ett kontinuerligt lärande i vardagen där kompetensutveckling och utbildning ingår. 

Vi bidrar till ett digitalt samhälle

Vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem förutsätter att vi i grunden förstår vilka utmaningar och möjligheter våra kunder står inför, samt hur digitaliseringen och globaliseringen påverkar samhället och stöper om förutsättningarna i hela näringslivet. För PwC innebär den snabba utvecklingen att vi digitaliserar våra revisions- och rådgivningstjänster. Vi fortsätter också att automatisera många delar av våra revisionstjänster för att kunna ägna mer tid åt rådgivning och kundkontakt.
 

Under året lanserade PwC:s globala nätverk upskilling-programmet New world. New skills. (NWNS) för att framtidssäkra våra medarbetare, våra kunder och samhället för en digital värld. Genom att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitala ämnen och tekniker fortsätter PwC att vara relevanta både idag och i framtiden – ett viktigt steg i vår omvandling från en traditionell revisionsbyrå till ett modernt revisions- och rådgivningsföretag. 

NWNS-satsningen blev mer relevant än vad vi på PwC hade kunnat föreställa oss. Då visste vi inget om covid-19-pandemin som väntade runt hörnet – ett världsläge där behovet av digital kunskap och kompetens blev viktigare än någonsin. Vår lärplattform Vantage med lanseringen av en ny Digital Hub, för teambaserat lärande, och appen Digital Fitness Assessment (DFA), för individuellt lärande, blev därför extra relevanta, och erbjuder många möjligheter till mikrolärande i arbetsvardagen. 

NWNS genomsyrar allt vi på PwC gör både som individer, i företaget och för våra kunder – med ett förändrat förhållningssätt och beteenden hanterar vi nya kompetenser och möjligheter. Det ställer även krav på ett modernt ledarskap som stöttar nya arbetssätt och driver vår utveckling i en digital värld för kund- och medarbetarupplevelser i världsklass.

 

Läs mer om New world. New skills.

Läs mer om Digital Fitness App

Ansvarsfulla affärer ska genomsyra hela värdekedjan

I linje med vårt syfte att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem tar PwC ansvar för hela vår värdekedja när det gäller ansvarsfulla affärer. Till att börja med är vårt eget oberoende och korrekta uppförande avgörande för att vi ska kunna verka framgångsrikt på marknaden, inge förtroende och skapa långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Inom PwC har vi nolltolerans mot oetiska affärsmetoder och korruption. Vårt oberoende är grundläggande och inför varje uppdrag görs en bedömning baserat på revisorslagen, Revisorsinspektionens beslut i tillsynsärenden, FAR:s och IFAC:s yrkesetiska regelverk samt PwC:s egna regler.

Våra kunders integritet är också av högsta vikt. Strikt och korrekt hantering av frågor kring sekretess och tystnadsplikt är en självklarhet för oss. Dessa frågor regleras i både lag och god sed samt i avtal. Kunskapen och medvetenheten hos våra medarbetare upprätthålls genom obligatoriska utbildningar och genom våra värderingar.

Höga krav på en ansvarsfull leverantörskedja

Utöver vårt ansvarstagande för PwC:s egen verksamhet ställer vi även höga krav på våra leverantörer. De ska uppfylla samma krav som PwC när det gäller att värna om miljö, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt motverka korruption. På global nivå har PwC en uppförandekod för tredje part som ställer tydliga förväntningar på våra leverantörer i hela PwC-nätverket. Den blir samtidigt ett stöd för att hantera risker kopplade till att göra affärer med tredje part. Implementeringen av uppförandekoden startade 2018/2019, och är i dag en obligatorisk bilaga i nya och uppdaterade leverantörsavtal. 

Under året påbörjade vi renoveringen av vårt huvudkontor i Stockholm. Vid upphandling och inköp av möbler inom projektet har PwC ur ett hållbarhetsperspektiv satt riktlinjer och kriterier för att säkerställa att de håller hög standard utifrån både sociala aspekter och miljön. Det har bidragit till att vi har valt bort leverantörer där vi bedömer att det finns risk för att de inte bedriver sin verksamhet i linje med uppsatta kriterier. Det har också gett oss positiv återkoppling från leverantörer om att vi är ambitiösa och ligger i framkant när det gäller att ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Ambitionen är att uppsatta kriterier också ska kunna användas vid liknande projekt på våra kontor runt om i landet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – ansvarsfulla affärer
 

Vi arbetar aktivt med att begränsa vår miljöpåverkan

PwC:s verksamhet är inte miljöfarlig i sig, men har ur vissa avseenden ändå en miljö- och klimatpåverkan. Att hushålla med våra resurser och arbeta med återvinning ser vi som en viktig integrerad del i vår verksamhet. Därför arbetar vi målmedvetet för att minimera utsläpp och resursförbrukning som påverkar miljön och klimatet. PwC:s hållbarhetspolicy styr vårt övergripande hållbarhetsarbete. Policyn reglerar också miljöarbetet och vi har en tillhörande riktlinje som stöttar våra insatser och riktar in sig på de väsentligaste miljöaspekterna för oss, som tjänsteresor och energianvändning.

Net Zero – vårt globala initiativ för klimatet

PwC:s internationella nätverk har åtagit sig ett mål om nettonollutsläpp till 2030 där vi ska reducera koldioxidutsläppen i vår verksamhet, stötta våra kunder och andra intressenter att gå över till en koldioxidfri framtid. Att PwC globalt har antagit Net Zero-initiativet är glädjande och stärker oss på PwC Sverige i vårt fortsatta arbete med att sätta konkreta mål och aktiviteter för att begränsa vår miljöpåverkan för framtiden!
 

Vår digitala utveckling möter förändrade behov

För att underlätta för medarbetarna att använda sig av möjligheterna med våra digitala plattformar investerar PwC kontinuerligt i relevant it-stöd. Under året lanserade vårt globala PwC-nätverk programmet New world. New skills. för att fortsätta framtidssäkra våra kunskaper med färdigheter inom flera digitala ämnen och tekniker – allt för att lära oss mer om vad digitaliseringen innebär för att möta våra kunders, medarbetares och samhällets förändrade behov.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – begränsa miljöpåverkan

Genom ett aktivt samhällsengagemang vill vi skapa värde

För oss på PwC är det viktigt att engagera oss i samhället även utanför vår direkta verksamhet. Därför ingår vi samarbeten där vi kan delta aktivt och påverka på ett meningsfullt sätt genom våra kunskaper och erfarenheter – ett engagemang som skapar värde både för medarbetare och samhället. 

För att få största möjliga utväxling av vårt samhällsengagemang har vi prioriterat några fokusområden för vilka initiativ vi engagerar oss i, nationellt som lokalt ute i landet. Ett är socialt entreprenörskap, där vi på olika sätt stöttar entreprenörer och bidrar till utvecklingen av nya, samhällsnyttiga företag. Ett annat är förbättrad integration av nyanlända och personer med utländsk bakgrund i samhället. Vidare är ökad mångfald och inkludering ett område som ligger oss extra varmt om hjärtat och är en naturlig del av vår värdegrund. Med våra omfattande kunskaper och insikter vill vi också bidra till att höja kunskapsnivån i samhället.

Vi stöttar sociala entreprenörer

PwC:s samarbete med stiftelsen Norrsken är en viktig del av vårt samhällsengagemang och ansvarstagande då vi vill hjälpa företag som har sitt huvudsakliga syfte att hjälpa andra. Norrsken stöttar entreprenörer inom tech-branschen med fokus på positiv samhällspåverkan. PwC är rådgivare till medlemsföretagen och stöttar verksamheten både finansiellt och med våra insikter ur ett hållbarhetsperspektiv. Under året har vi medverkat i podden "Vart är vi på väg" om hur man kan mäta sin samhällspåverkan, samt erbjudit vår hjälp till mindre företag via initiativet Action Against Corona (AAC).

Vi uppmuntrar medarbetarnas egna initiativ 

Utöver de initiativ som vi driver på företagsnivå har vi på PwC möjligheter till ett mer individuellt samhällsengagemang på arbetstid genom Hållbarhet 1+1 vilket är ett mycket uppskattat initiativ som både är en investering i oss själva och för ett hållbart samhälle. Alla får två arbetsdagar per år att ägna åt en valfri samhällelig respektive personlig hållbarhetsaktivitet, individuellt eller i team. Vi är  övertygade om att hållbara medarbetare bidrar till ett hållbart PwC, hållbara kunder och till ett hållbart samhälle!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete – samhällsengagemang
 

Några nyckeltal för PwC Sverige

35 000 kunder
nettoomsättning 4 866 miljoner kronor
2 964 medarbetare
284 000 kollegor i 155 länder

Våra kontor

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier