Artificiell Intelligens (AI) – hur påverkas din verksamhet?

Artificiell Intelligens är en samlingsterm för den teknik som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. I dag används AI inom de flesta branscher, i exempelvis digitala assistenter, chatbots och fordon.

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna mänskliga kognitiva funktioner, och inkluderar även maskininlärning (Machine Learning), naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) och andra former av intelligent automation. Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som möjliggör automatisering av regelbaserade uppgifter. 

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll, såsom text, bilder eller ljud, baserat på mönster som den har lärt sig från befintlig data. Till exempel uppgifter som språköversättning, bildgenerering och talsyntes. Chattjänsten ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) är en så kallad stor språkmodell (eng. Large Language Model) som kan generera naturligt språk med hjälp av artificiell intelligens.

Ses vi i Almedalen?

Vår trädgård på Hästgatan 9 i Visby är mötesplatsen för dig och alla andra som vill delta i samhällsdebatten inom en rad aktuella ämnen 25-27 juni.

Se vårt program i Almedalen 2024

Hur går man från idé till verklighet i sin transformation?

“Kod & kultur” är en ny artikelserie i tre delar där vi går igenom vad som krävs för att lyckas med AI-omställningen. Här lyfter vi insikter, erfarenheter och ger konkreta tips för hur organisationer kan gå från tvivel och tvekan till framgång – från affärsmöjligheter till konkreta strategier.

Ladda ner första artikeln

Lär känna några av våra rådgivare

Fredrik Lundberg, PwC

Fredrik hjälper företag att implementera AI i verksamheten

Fredrik Lundberg är Head of Data, Analytics & AI med lång erfarenhet av att applicera AI- och Machine Learning-modeller i olika branscher. Han arbetar till exempel med frågor som ansvarsfull AI och hur företag kan implementera AI i sin verksamhet.

Kontakta Fredrik

Xiuming Liu, PwC

Xiuming är expert på implementering av AI- och Machine Learning-modeller

Xiuming Liu är strategisk rådgivare inom AI, och har arbetat många år med organisation, strategi och ansvarsfull AI. Xiuming har en PhD-examen inom Computer Science och är expert inom utveckling och implementering av AI- och Machine Learning-modeller.

Kontakta Xiuming

Felix Wideroth, PwC

Felix arbetar med organisation, strategi och ansvarsfull AI

Felix Wideroth är strategisk rådgivare inom AI, och arbetar med frågor som organisation, strategi och ansvarsfull AI. Felix är jurist i botten och har både djup kunskap och ett stort intresse för AI och tech generellt.

Kontakta Felix

Hur påverkar AI företagens omställningsbehov?

Artificiell intelligens, AI, kommer att förändra hela branscher genom att omvandla affärsmodeller samt omdefiniera arbetsprocesser och kompetensbehov. Den stora frågan är hur snabbt utvecklingen kommer att ske. En sak är säker, företag och organisationer över hela världen behöver satsa på strategiska investeringar i AI för att vara fortsatt relevanta på marknaden.

Enligt beräkningar kommer AI bidra med 270 000 miljarder kronor till världsekonomin fram till år 2030. Samtidigt svarar en knapp femtedel av svenska företagsledare i PwC:s globala årliga vd-undersökning CEO Survey 2024 att de har implementerat AI-teknik, jämfört med var tredje bolag globalt. Det finns alltså mycket att göra för svenska företag när det kommer till att utnyttja potentialen i AI.

AI – paradigmskiftet har börjat

Redan i dag finns AI i nästan alla aspekter av våra liv och arbeten, från den personliga assistenten i våra mobiltelefoner till nya och säkrare bankprocesser. Och det är bara början.

AI har en viktig roll i att automatisera uppgifter som kräver mänsklig kognition. AI förstärker våra mänskliga beslut och kan i grunden förbättra affärsprocesser och affärsmodeller. Potentialen skiljer sig mellan olika branscher och yrkesroller, men det finns många gemensamma nämnare. Områden med stor potential är till exempel insamling av data för att göra prediktiva analyser, dynamiska rapporter som anpassas till specifika behov, automatiserade uppföljningar och realtidsanalyser, regelverksefterlevnad, skräddarsydda kundresor, scenarioplanering, med mera.

 

 • Produktivitetsvinster i verksamheter som automatiserar processer (till exempel användning av rutinmässig kundsupport, fakturahantering och ekonomisk redovisning).
 • Förbättrad beslutsfattande i företag som förstärker sin befintliga arbetsstyrka med AI-teknologier (assisterad och förhöjd intelligens).
 • Minskade förluster genom förbättrad kontroll, analys och uppföljning av risker med hjälp av AI.
 • Ökad konkurrens genom efterfrågan från konsumenter till följd av tillgången på skräddarsydda och AI-förbättrade produkter samt tjänster med högre kvalitet.
 • Minska kostnader genom att automatisera repetitiva processer.
 • Arbeta snabbare, samtidigt som kvalitet i beslutsfattning blir bättre.
 • Generera smartare insikter och slutsatser om din verksamhet samt din bransch.
 • Skala upp verksamheten utan att begränsas av resurser, så att ditt team istället kan fokusera på arbetsuppgifter med högre värde. 
 • Identifiera och aktivera nya affärsmodeller för att erbjuda dina kunder helt nya tjänster och/eller leveransmodeller.

Generativ AI – hot eller möjlighet för företagen?

De globala företagsledarna är mer positivt inställda till AI än de svenska. 32 procent av de globala företagen uppger att de har implementerat generativ AI under det senaste året, och 31 procent har ändrat sin teknikstrategi på grund av de nya verktygen. Läs mer i rapporten "CEO Survey 2024".

CEO Survey: Möjligheterna med AI

Så kan vi hjälpa dig

I takt med att AI fortsätter att utvecklas arbetar vi på PwC dagligen med att ta fram nya lösningar. Vi arbetar med vårt globala PwC-nätverk för att tillsammans hitta den bästa potentialen för att använda AI på ett ansvarsfullt sätt. Vi samarbetar även med externa partners, som till exempel Microsoft och OpenAI, och med hjälp av insikterna utforskar vi hur vi bäst kan möta både vår och din organisations behov. 

Läs mer om vårt samarbete med Harvey som är en OpenAI-plattform

Vi på PwC kan hjälpa dig i din AI-transformation, oavsett om du precis har börjat eller kommit en bit på vägen. Här är några av våra tjänster:

 • AI Strategi & Transformation: Vi erbjuder er organisation ett omfattande stöd i att integrera och använda artificiell intelligens (AI). Detta kan till exempel inkludera hjälp med att utforma en AI-strategi som matchar era specifika mål och vision. Men även hantering av all data som behövs för AI, från insamling till säkerhet. Vi ger också teknisk rådgivning och hjälper till med att implementera AI-teknologier i era system. Dessutom erbjuder vi utbildning för att förbättra era medarbetares AI-kunskaper. Vårt mål är att se till att er organisation inte bara klarar av dagens utmaningar med AI, utan också är väl förberedd för framtida möjligheter. Bland annat har har PwC följande verktyg till förfogande:
  • AI Maturity Assessment: För att hjälpa ditt företag att effektivt planera och implementera strategiska AI-initiativ har PwC utvecklat en undersökning som utvärderar din organisations AI-mognadsnivå och ger insikter om hur man kan utveckla artificiell intelligens inom din organisation.
  • AI Impact Assessment: Utvärdering av befintlig affär, strategi och kompetenser för att lägga grunden för en ny AI-strategi
  • Utbildningspaket för generativa AI-modeller (GenAI) som hjälper dina medarbetare att förstå hur dessa AI modeller fungerar, samt hur de kan användas för att maximera potentialen i sin affärskontext.
 • AI-produktutveckling: Vi erbjuder stöd i att använda AI-algoritmer och maskininlärning för att utveckla nya produkter/tjänster eller förbättra befintliga. Det innefattar att utforma och implementera AI-modeller för att lösa specifika problem eller uppfylla användarens behov. Syftet är att skapa smartare och mer effektiva lösningar som kan automatisera uppgifter, förbättra beslutsfattande eller öka användarupplevelsen. AI-produktutveckling kräver en tvärvetenskaplig strategi som kombinerar teknisk kompetens med kundinsikt och affärsförståelse för att skapa innovativa och konkurrenskraftiga lösningar.
 • Responsible AI (Ansvarsfull AI): Säkerställande att utveckling och användning av AI-teknologi görs på ett sätt som tar hänsyn till etiska, sociala och juridiska aspekter för att minimera negativa konsekvenser och maximera samhällsnyttan. Vi på PwC hjälper dig att tolka kommande regelverk och implementera AI på ett ansvarsfullt tillvägagångsätt.
  • Responsible AI Toolkit är ett verktyg framtaget av PwC och är en serie anpassningsbara ramar, verktyg och principer som hjälper din organisation att utnyttja kraften i AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Läs mer nedan.
smartphone visar AI-funktioner

"Lagom räcker inte för att skapa ett svenskt AI-under” – debattartikel i DN

I en debattartikel i Dagens Nyheter 29 januari 2024 deltar PwC i ett upprop till AI-kommissionen, tillsammans med bland andra Microsoft. Sverige har halkat efter i jämförelse med andra nordiska länder inom offentliga e-tjänster och digitalisering, och det gäller även andelen företag som använder sig av AI och andra tekniker i framkant. Sverige behöver agera snabbt för att återta vår förlorade position inom digitalisering, särskilt inom AI.

Läs debattartikeln

AI är numera en naturlig del inom alla transformationsprojekt

 • Finance Transformation: Framtidens ekonomifunktion är kritisk för affärsverksamheten. Vi hjälper dig med automatiserad bokföring, prediktiva modeller för tillgång/efterfrågan, med mera.

 • Supply chain transformation: Den digitala leverantörskedjan – gå från linjärt till autonomt eller gå under? Vi kan hjälpa dig att modernisera dina supply chain-processer genom att till exempel optimera lagerhanteringen, ta fram avancerade modeller för prognoser över efterfrågan, med mera.

 • HR-transformation: AI kan hjälpa till inom personaladministration, analys av medarbetarundersökning samt urvalsprocess och rekrytering.

 • Digital- och molntransformation: Förebyggande av dataintrång och cyberhot. Automatisering av driftsprocesser som skalning, optimering av resurser och felhantering inom molninfrastruktur.

"För att AI ska kunna ta fart är det avgörande att företagen utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt."

Fredrik Lundberg, AI-ansvarig och rådgivare inom Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

PwC Responsible AI Toolkit – AI på ett etiskt sätt

AI har potentialen att skapa stora ekonomiska och samhälleliga fördelar för företag, regeringar och privatpersoner världen över. Med stor potential kommer dock stora risker. Tar dina algoritmer beslut som stämmer överens med ditt bolags värdegrund och principer? Litar dina kunder på hur du hanterar och utnyttjar deras personliga data? Hur påverkas ditt varumärke om du inte kan förklara hur dina AI-system fungerar? 

Att svara på dessa frågor är ett ansvar som faller på oss alla: styrelseledamöter, vd, affärsenhetschefer och AI-specialister. För att lära dig mer kan du utforska vårt Responsible AI Toolkit – en serie anpassningsbara ramar, verktyg och principer – som hjälper din organisation att utnyttja kraften i AI på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

hand håller penna skriver på surfplatta
   
       
           

Hallå där, Fredrik Lundberg, AI-ansvarig och rådgivare inom Data & Advanced Analytics inom PwC

           

“Svenska företag har varit långsammare att implementera AI-tekniken än globala företag. Möjligen kan det återspegla det faktum att svenska folket generellt sett känner stor skepsis inför AI-lösningar. Endast en procent av svenskarna har fullt förtroende för AI, men tror samtidigt att förtroendet kan öka genom bättre säkerhetssystem och reglering. För att AI ska kunna ta fart är det därför avgörande att företagen utvecklar och använder sina AI-lösningar på ett ansvarsfullt och säkert sätt.”
Läs mer i CEO Survey

Kontakta Fredrik

         
   
   
       
   

Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna mänskliga kognitiva funktioner, och inkluderar även maskininlärning (Machine Learning), naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) och andra former av intelligent automation. Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som möjliggör automatisering av regelbaserade uppgifter. (Se ovan) 

Fyra nivåer av AI:

 • Automatiserad intelligens: Automatisering av manuella och standardiserade rutinuppgifter.

 • Assisterad intelligens: Hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre. 

 • Förhöjd intelligens: Hjälper människor att fatta bättre beslut. 

 • Autonom intelligens: Automatiserade beslutsfattarprocesser utan mänsklig inblandning.

 • Generativ AI kan hjälpa till på alla nivåer av AI.

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll, såsom text, bilder eller ljud, baserat på mönster som den har lärt sig från befintlig data. Till exempel uppgifter som språköversättning, bildgenerering och talsyntes. Chatboten ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) är en så kallad stor språkmodell (Large Language Model) som kan generera naturligt språk med hjälp av artificiell intelligens. (Se ovan).

I artikeln Do you have an “early days” generative AI strategy? finns många bra tips, samt även på PwC:s globala techsida The Tech Agenda.

I artikeln Do you have an “early days” generative AI strategy? finns många bra tips, samt även på PwC:s globala techsida The Tech Agenda.

Se gärna tips på PwC:s globala techsida The Tech Agenda.

Läs gärna artikeln i Dagens Industri där Fredrik Lundberg, AI-ansvarig på PwC Sverige, talar om: Förtroende och ansvar är nyckeln till framgångsrik AI (sidorna 6-7).

I PwC:s årliga vd-undersökning CEO Survey uppger fler globala än svenska företagsledare att företaget har implementerat AI i verksamheten, och fler ser också fördelar som ökade intäkter, bättre lönsamhet, större förmåga att bygga förtroende och ökad kvalitet i leveranser. Läs hela undersökningen här.

Några tips får du januariavsnittet av PwC:s globala podcastserie Take on Tomorrow: How will GenAI transform the workforce?


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Felix Wideroth

Felix Wideroth

AI-rådgivare, Data, Analytics & AI, PwC Sverige

Tel 0738-60 21 02

Xiuming Liu

Xiuming Liu

AI-rådgivare, Data, Analytics & AI, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 22

Kim Jokinen

Kim Jokinen

AI Transformation Programme Sponsor & Tax partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 30

Följ oss i sociala medier