Cyber Security

Hur säker är din verksamhet?

Cyber Security handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet och affär i en värld där digitaliseringen sker i allt snabbare takt. Låt oss minska cyberriskerna och bygga ett säkert digitalt samhälle tillsammans.

Se sändningen från Cyber & Privacy-dagen!

Cyber- och privacyfrågorna är mer högaktuella än någonsin. Kriget i Ukraina, de försämrade relationerna mellan Kina och Väst, postpandemin och den höga digitaliseringstakten innebär att företag, organisationer och länder måste höja cybergarden för att möta en ny verklighet och skydda sig mot attacker och intrång.

Se inspelningen från denna heldag där du får ta del av de senaste strategierna kring cybersäkerhet och privacyfrågor. Du får också konkreta tips på hur du kan uppnå konkurrensfördelar genom att införliva rätt strategier och vara väl förberedd.

Ta del av presentationsmaterialet! Kontakta gärna någon av oss:

CEO Survey 2023: Att ställa om och skapa förtroende i osäkra tider

CEO Survey, PwC:s årliga vd-undersökning som nu presenteras för tjugosjätte året i rad, bygger den här gången på svar från drygt 4 400 företagsledare i 105 länder. När vi summerar resultaten är bilden en helt annan än för ett år sedan. Stark optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling. Samtidigt finns det ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimat- och förtroendefrågor.

Förändringarna i omvärlden återspeglas i hur företagsledarna ser på hoten mot tillväxt. Av de globala respondenterna oroar sig 40 procent för ökad inflation och minskad köpkraft, och 30 procent för makroekonomisk instabilitet.

Svenska vd:ar är generellt sett mer oroade än det globala genomsnittet, och det är olika ekonomiska faktorer i omvärlden som ses som det största hotet mot den egna verksamheten under de kommande tolv månaderna. Tyvärr ser vi samtidigt att andra stora utmaningar – exempelvis klimatförändringar och cyberhot – hamnar mer i skymundan.

kvinna och man läser på surfplatta om it-säkerhet

Har du koll på företagets molnsäkerhet?

Säkerheten i molntjänster är ett delat ansvar mellan leverantörer och användare. Ansvaret fördelas bland annat utifrån vilken typ av molntjänst som används. Samtidigt ser de säkerhetsmässiga utmaningarna olika ut beroende på vilken fas i “molnresan” företaget är i.

Molnanvändningen står högt på agendan i de flesta organisationer och enligt PwC:s undersökning Global Digital Trust Insights ser en majoritet av företagsledare molntjänster både som en del av företagets affärsstrategi och den dagliga verksamheten:

  • 74 procent av företagsledarna är involverade i företagets molnstrategi
  • 56 procent av vd:arna ser molnet som en strategisk plattform för tillväxt och innovation
  • 53 procent av företagen har ännu inte realiserat ett konkret värde av deras molninvesteringar.

"Utmaningarna och behoven av molntjänster och molnsäkerhetskrav är unika för varje företag"

Burak Özgirgin, expert Cyber Security, PwC Sverige

Redan 2025 måste finansbranschen visa digital motståndskraft

DORA (Digital Operational Resilience Act) är det nya gemensamma EU-regelverket för effektiv och övergripande hantering av digitala risker i finansbranschen. Reglerna gäller för alla finansiella företag, inklusive leverantörer av viktiga IKT-tjänster (Information, Kommunikation, Teknik). 2025 måste företagen kunna visa upp sin digitala motståndskraft och hur de hanterar cyberattacker och andra incidenter.

Nu behöver företagen i den finansiella sektorn snabbt mobilisera sig och säkerställa att de har sin verksamhet förberedd och i ordning. Det nya EU-regelverket DORA gäller sedan januari 2023 och skall vara  implementerat 2025.

Vill du ha hjälp med DORA? PwC:s DORA-experter kan hjälpa dig!
Läs mer om DORA

"Att hantera och stå emot cyberhot och incidenter är i högsta grad en strategisk ledningsfråga."

Magnus Lindkvist, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
kollegor tittar på dokument och diskuterar DORA

Vad kan vi hjälpa dig med?

Strategi, risk och regelverk

Våra tjänster är designade för att skydda företag och myndigheter med hjälp av moderna metoder och verktyg.

Säkerhetsarkitektur

Datalagstiftning och regelverk

Baserat på ingångsvärden vi får från er kommer våra granskningar att ge en bedömning av statusen kring era implementeringar.

Utbildning inom cyber

 

 

Säkerställ behörighetskontroll och var proaktiv i riskhanteringen

Under det senaste året har pandemin inneburit en enorm förändring för alla. Många organisationer har ökat användningen av digitala lösningar för möten och hemarbete. En del organisationer har varit förberedda och har enklare kunnat möta de nya användarbehov och krav som nu ställs på säkerhet. Andra organisationer och företag kämpar på för att leva upp till alla förväntningar och krav. Cyberattackerna har ett tydligt mål med sikte på medarbetarna.

Har ni behov av IAM-stöd?

Kontakta PwC:s experter på identitets- och behörighetskontroll inom Digital Identity och Digital Trust!
Identitets- och behörighetskontroll (IAM)

Hur skapar man ett säkert samhälle?

Vilka är de viktigaste åtgärderna som myndigheter bör vidta för att förbättra säkerheten i vårt samhälle?
Läs mer i PwC:s nya rapport.
 

Läs mer om säkerhet

Hur hanteras tredjepartsrisker?

När digitaliseringstakten ökar i en organisation tillkommer nya tekniksamarbeten och outsourcing av verksamhet. Men det finns en baksida, ökade cyberrisker och operativa risker.

Läs mer om tredjepartsrisker

Digital säkerhet
 

Digital säkerhet handlar om att skydda den digitala närvaron och omfattar ramar och verktyg som kan användas för att säkra identitet, tillgångar och teknik.

Läs mer om digital säkerhet

 

Kontakta oss

Paul Brady

Paul Brady

Director, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 10

Magnus Lindkvist

Magnus Lindkvist

Partner, Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 72

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide