Banking & capital markets

Framtidens bank

Banker möjliggör för företag, investerare och myndigheter att verka, utvecklas och genomföra sina visioner. Bankerna har sedan finanskrisen arbetat med att återhämta sig och bygga upp förtroendet från sina kunder. Nu står branschen inför nya utmaningar i form av teknikutveckling, regelefterlevnad, ökade kundkrav och nya aktörer.

Utöver finansiella utmaningar måste banker och andra aktörer på kapitalmarknaden anpassa sig till ett förändrat landskap där omfattande regelverk, nya aktörer och teknik, samt ökade krav från kunder och myndigheter påverkar hur verksamheten kan drivas. PwC erbjuder rådgivning för banker och andra finansiella aktörer för att hjälpa organisationer att både säkerställa regelefterlevnad och optimera verksamheten utifrån solvenskrav, skatteregler och kundernas efterfrågan på enkla och digitala lösningar.
 

Outsourcing inom bank och kapitalsektorn

Inom bank- och kreditmarknadssektorn är riskkontrollfunktionen och regelefterlevnadsfunktionen/compliance obligatoriska och nödvändiga kontrollfunktioner med syfte att stötta verksamheten i risk- och regelverksfrågor. Kravet på vad en riskfunktion samt regelefterlevnadsfunktion behöver ha koll på i termer av ständigt förändrade och komplexa regelverk samt hur dessa påverkar verksamhetens risk och kapital är utmanande. Utöver kravet att följa regelverksförändringarna ställs det även krav på att funktionerna innehar den kompetens, både kvalitativ och kvantitativ, som krävs för att hantera dessa frågor. 

I takt med att kraven blivit större såväl i kvantitet, som i omfattning och komplexitet har naturligt också utmaningarna blivit allt större. Bland annat gällande kontrollfunktionernas proaktivitet och förmågan att övervaka nya krav, såväl som att följa utvecklingen av befintliga krav. Trots att banker och kreditmarknadsbolag ofta har möjlighet att hantera kontrollfunktioner helt under eget paraply, så finns utmaningar kring att fånga den breda kompetensen som möjliggör att övervaka och kontrollera verksamheten utifrån hela spektrat av perspektiv som krävs i dagens föränderliga miljö. Det krävs idag en större systemteknisk och operationell förståelse för att effektivt kunna övervaka och kontrollera första linjen, där vikten av olika sorters bakgrunder och kompetenser blir allt större. 

För att möjliggöra detta krävs en god intern styrning och kontroll, där kontrollfunktionernas roll i regelverken har blivit allt mer tydlig och uttalad de senaste åren. Nya kontrollfunktioner har också tillkommit där det blivit allt viktigare för funktionerna att fördela ansvar och samarbeta effektivt i relevanta frågeställningar.

  • Hur kan vi arbeta med våra risker på ett affärsmässigt sätt? Hur inkorporerar vi riskhantering med verksamheten för att effektivisera affären?
  • Vilka är våra största risker i dagsläget och framgent givet vår affärsstrategi och hur arbetar vi proaktiv med att hantera dessa utmaningar?
  • Hur kan vi utnyttja regelverkskraven och regelverksförändringar i affärsplaneringen för att vara i framkant i våra erbjudanden?
  • Hur tydliggör vi roller och ansvar för att bidra till en konsekvent kontrollkultur inom bolaget? 
  • Hur ökar vi samarbetet mellan riskhanteringsfunktionen och riskkontrollfunktionen utan att tumma på det organisatoriska oberoendet?

PwC erbjuder dels fullständig outsourcing av olika kontrollfunktioner (internrevision, riskkontroll och regelefterlevnad) i team, där ni har tillgång till ett större utbud av konsulter med olika erfarenheter. Vi erbjuder också co-sourcing i de fall bolaget har en funktion som behöver supplement utifrån ett resurs- eller kompetensperspektiv.

Vi kan också supportera med enskilda resurser (interim) där vår konsult/våra konsulter går in och hjälper er att upprätthålla och underhålla relevant kontrollfunktion. Samtliga tjänster kan också vara fördelaktiga utifrån att det finns ett behov av att stärka kontrollfunktionernas arbete och skapa mer robusta och effektiva ramverk för monitorering, rådgivning och kontroll. Vi utarbetar och implementerar institutanpassade ramverk som innefattar metoder och processer för riskbedömning, riskprofilering, regelefterlevnad, granskningsprogram och riskbaserad styrning. Vi hjälper våra kunder att hantera samtliga riskkategorier såsom kredit- och motpartsrisker, operativa risker, likviditetsrisker, marknadsrisker, strategiska risker, affärsrisker och ryktesrisker såväl som compliancerisker. Vi tillhandahåller även regelverkstolkning, projektledning samt skräddarsydda utbildningar inom risk- och compliance. 

Beroende på er situation och tidigare process för analys och årsplan genomför vi en övergripande riskanalys i syfte att identifiera de största riskerna inom bolaget alternativt om detta redan är gjort så tar vi över ansvaret för den redan beslutade årsplanen och dess kontrollaktiviteter.

Utöver kontrollaktiviteter genomförs även workshops såsom självutvärdering av operativa risker, kvalitetssäkring av bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), genomgång av incidenthantering, kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen till Finansinspektionen och uppföljning av placeringsmandat såväl som utbildningar inom exempelvis penningtvätt, etiska regler, GDPR etc. Årsplanen är alltid riskbaserad vilket innebär att fokuset kan ändras under året beroende på händelser, både internt och externt, som kan påverka verksamhetens risker. Vi stöttar även verksamheten i alla frågor som rör riskhantering samtidigt som vi behåller vårt organisatoriska oberoende.


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, ansvarig Banking & Capital Markets, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide