Transport och logistik

Transport och logistik – en bransch i förändring

En väl fungerande transportsektor är en förutsättning för ett modernt samhälle och är en nationell angelägenhet vad gäller trygghet och välfärd. Transportbranschen består av områden som sjöfart, väg, flyg och järnväg. Här ingår också stödtjänster som lagring, transitering och hamnverksamhet. Just nu upplever branschen omfattande förändringar i samband med klimatförändringar, ökade bränslekostnader, större efterfrågan på miljövänliga transporter och ökat fokus på hållbarhet.

Omstruktureringar och konsolideringar inom branschen fortsätter. Gränsen mellan de olika transportslagen suddas också ut allt mer för att kunna möta behoven av kostnadseffektivitet och internationell närvaro. Inom åkerinäringen ser vi färre men större enheter och inom den internationella sjöfarten tas strukturgrepp genom samgåenden. Vi på PwC hjälper dig att möta utmaningarna och framtidssäkra din verksamhet.
 

"En väl fungerande transportsektor är en förutsättning för ett modernt samhälle och är en nationell angelägenhet vad gäller trygghet och välfärd."

PwC på Donsö Shipping Meet 

Vartannat år samlas shippingrepresentanter från hela världen på Donsö i Göteborgs skärgård. Här diskuteras de senaste trenderna, nyheterna och förutsättningarna för att bedriva kommersiell sjöfart. Självklart är vi PwC på plats för att dela med oss av våra insikter, träffa företag och ta del av alla aktuella frågeställningar.

 

Åkeribranschen i Sverige

Den svenska åkerinäringen består av cirka 10 000 åkerier av varierande storlek; från egenföretagare och familjeägda transportfirmor till åkerier med hundratals lastbilar i fordonsflottan. Gemensamt för hela branschen är dock den allt hårdare konkurrensen från internationella företag, fokuseringen på "Fair transport"- satsningen på miljövänliga drivmedel och en hållbar verksamhet samt investeringar i ny teknik och nya fordon. Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor (cirka 4 procent av BNP) och sysselsätter drygt 86 000 personer. Den mest dominerande verksamheten utgörs av bygg- och anläggningstransporter och hela 80 procent av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil (Källa: Sveriges åkeriföretag 2020).
 

lastbil på motorväg sedd ovanifrån

Supply Chain Management – grunden för en framgångsrik transport- och logistikverksamhet

Transport, logistik och supply chain management går hand i hand. En stark, effektiv och pålitlig leverantörskedja är en oumbärlig faktor i alla verksamheter. Men en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk, något som många företag tyvärr fått erfara nu under pandemin. En effektiv supply chain-strategi måste kunna anamma och förutse alla relevanta globala trender och utnyttja kraften som digitala lösningar kan erbjuda.

Verksamhets- och leverantörskedjor måste ändra kostnadsstrukturer och öka produktiviteten. Förändringarna bör dessutom ske snabbare, säkrare och på ett mer automatiserat sätt för att kunna nå konkurrensfördelar. Vi på PwC är ledande inom Supply Chain Management och kan hjälpa dig att identifiera dina bästa alternativ.
Läs mer om Supply Chain Management

Sjöfarten i Sverige – nya utmaningar i pandemins kölvatten

Få branscher har genomgått så stora förändringar som svensk sjöfart. Sverige är en stolt sjöfartsnation med en tradition och historia som går tillbaka till vikingatiden. Sedan andra världskriget har dock svensk sjöfart kraftigt decimerats på grund av starkt ökad internationell konkurrens och varvsindustrins nedgång. 10 000 människor är sysselsatta på svenska fartyg och 100 000 arbetar som skeppsmäklare, i hamnar, administration, myndigheter, kommunikation, finansiering och landanställd rederipersonal.

Den svenskflaggade flottan har mer än halverats sedan den stora utflaggningen startade. Svenska skatter och otillräckligt stöd till sjöfarten är ett av skälen till utflaggningstrenden. Utmaningarna blir än mer påtagliga i samband med covid-19. Svensk sjörfart har liksom de flesta branscher drabbats hårt av pandemin. Rederierna friställer personal och ställer in passagerar- och godstrafik.

containrar sedda ovanifrån

Det svenska sjöfartsstödet

Sjöfartsstödet innebär att arbetsgivare som har anställda sjömän ombord på fartyg i vissa fall har rätt till ekonomiskt stöd. Sjöfartsstöd lämnas månadsvis med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag som arbetsgivaren gjort på så kallade sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter och allmänna löneavgifter på dessa inkomster.

Tonnageskatten

Tonnagebeskattning är en beskattningsmetod för företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet. Tonnagebeskattning räknas fram schablonmässigt och baseras helt på verksamhetens last- eller passagerarkapacitet. Syftet med tonnagebeskattning är att Sveriges attraktionskraft som sjöfartsnation ska öka. Vill du veta mer?

Artikel: Utredning tillsatt som kan påverka det svenska tonnageskattesystemet

Läs artikeln

Så kan PwC hjälpa din verksamhet inom transport och logistik

PwC:s erfarenhet inom transport- och logistikområdet består av ett starkt svenskt team samt internationellt nätverk med mer än 4 200 revisorer och specialister i 153 länder. Kombinationen av globalt och lokalt kunnande ger oss möjligheten att på ett effektivt sätt möta just dina behov. Vi erbjuder en mängd tjänster inom revision, skatt och rådgivning, inklusive:

  • Redovisningsfrågor, inklusive hållbarhetsredovisning

  • System för minimering av intäktsbortfall

  • Utveckling av hållbarhetsstrategier

  • Företagsvärderingar och skattefrågor i omstruktureringar

  • Internationella skattefrågor inom moms och tull

  • Utvärdering av IT-system för att kostnadseffektivt stödja affärsmålen

  • Analys av tonnageskatt

  • Hantering av oegentligheter och förtroendeskadliga incidenter
     

Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 17

Följ oss i sociala medier