Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Finansiell redovisning och rapportering

Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi dig vid kapitalmarknadstransaktioner och bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering. Vi hjälper dig inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2. Vi arbetar med redovisning och finansiell rapportering vid företagsförvärv, konsolidering, carve-outs, omstrukturering, kapitaltäckning samt CFO-stöd.

Det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad om regelverk kring finansiell rapportering och kapitalmarknadsfrågor. Områden tillkommer, förändras och uppdateras och leder till en alltmer komplex regelvärld. Företag behöver rätt kontroller, processer, verktyg och strategier för att implementera nya redovisningsstandarder, hantera redovisningsförändringar och efterleva reglerna på kapitalmarknaden.

Våra specialister bistår dig med IFRS konverteringar och redovisningsförändringar, extern rapportering (inklusive ESEF/iXBRL-rapportering) och redovisningsfrågor och CFO-support. Vi identifierar möjligheter och utmaningar som ligger i börsnoteringar och hjälper dig igenom hela processen kring upprättande av prospekt och IPO-förberedelser. Du kan även räkna med att hålla dig ständigt uppdaterad, då vi följer utvecklingen inom såväl redovisning och finansiell rapportering som kapitalmarknadsfrågor.
 

"Få kontroll på regelverken med Sveriges ledande IFRS-specialister!"

Se filmerna från Accounting & Capital Markets Day 2021

Se våra specialister prata om trenderna, nyheterna och de praktiska tipsen kring IFRS, IPO, börsnyheterna 2021, omställningsstöd, redovisningsfrågor. Frågor? Kontakta oss!

Inledning

Anna Lindén, redovisningsspecialist, och Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialst, välkomnar lyssnarna till den 11e upplagan av PwC:s Accounting & Capital Markets Day och ger en kort beskrivning av eventets agenda.

IASB och IFRS Interpretations Committee beslutade nyheter

Claes Janzon, Cecilia Nordenadler och Per-Ove Zetterlund, redovisningsspecialister, diskuterar aktuella och kommande förändringar i IFRS- och IAS standarder under år 2021 fram till år 2024. Bland annat diskuteras IBOR reformen, ändringen av IAS 12 (Inkomstskatt), IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar) och IAS 37 (förlustkontrakt), supply chain financing arrangements (reverse factoring), redovisning av konfigurering/kundanpassning i cloud computing arrangement och beslut fattade av NIFRIC. Passet avslutas med vad som är på gång inom IASB de närmaste åren.

Paneldiskussion: Nyttan och användandet av de finansiella rapporterna

Upprättarna Andreas Uddman, CFO Stillfront, och Håkan Folin, CFO SSAB, diskuterar kommunikation i kvartalsrapporter, segmentsredovisning och goodwill tillsammans med användaren Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och Bror Frid från Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Diskussionen leds av Mikael Scheja, redovisningsspecialist på PwC.

Bolagsstyrningsfrågor – Erfarenheter och aktuella frågeställningar

Jon Widefjäll och Amanda Bengtsson, kapitalmarknadsspecialister, beskriver hur PwC arbetar med bolagsstyrning i noterade och onoterade bolag. De diskuterar vilka frågor inom bolagsstyrning som aktualiseras under en börsnoteringsprocess, både på den svenska och amerikanska marknaden, vikten av bolagsstyrning för växande bolag med en M&A agenda, SPAC-trenden och utvecklingen inom ESG-området.

Incitamentsprogram – Trender och aktuella frågeställningar

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter från första året med den nya ersättningsrapporten och några av de vanligaste frågorna som dykt upp under året kring rapporten. Michal Herink, skattejurist och Jon Walberg, värderingsspecialist, diskuterar trender och erfarenheter kopplade till incitamentsprogram bland både noterade bolag och onoterade bolag samt hur amerikanska incitamentsprogram påverkar de svenska programmen.

PwC:s podcast "Mellan debet och kredit"

Emelie Söderlund, redovisningsspecialist, presenterar PwC:s podcast “Mellan debet och kredit” som varje månad släpper ett nytt avsnitt tillsammans med kollegan Mikael Scheja, redovisningsspecialist. Till varje avsnitt bjuds även en eller flera kollegor från PwC in till podcasten för att diskutera olika ämnen och frågeställningar kopplade till redovisning och kapitalmarknaden.

En inblick i taxonomiförordningen och de nya kraven på hållbarhetsrapportering

Karin Juslin, hållbarhetsspecialist och hållbarhetsrevisor, och Mikael Scheja, redovisningsspecialist, beskriver drivkrafterna bakom EUs olika regelverk om hållbarhetsrapportering, utkastet till EUs nya Hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD) och förklarar hur EUs Taxonomiförordning kan tolkas och implementeras.

Väsentlighet i redovisningen

Karin Hulten och Mikael Scheja, redovisningsspecialister, diskuterar vilka redovisningsprinciper som utgör väsentlig information och därför ska finnas med i en årsredovisning. En viktig fråga är om inte en hel del av dagens texter kan tas bort eftersom de inte fyller ett sådant behov.

Digital rapportering – erfarenheter från arbetet med ESEF under 2020

Anna Lindén, redovisningsspecialist, diskuterar erfarenheter och vanliga frågor kopplat till förberedelsearbetet kring ESEF. Linda Corneliusson, auktoriserad revisor, talar om hur ESEF-rapporten kommer att revideras.

Panel: Det höga trycket på noterings- och kapitalmarknaden

Panelen diskuterar bland annat; vad som påverkar valet av marknad, de höga värderingarna på marknaden, reflektioner från ledningsgrupper efter en börsintroduktion, det ökade fokuset på ESG, SPAC-trenden och mycket mer. Panelen består av Tony Elofsson, Head of ECM och Investment Banking på Carnegie, Michal Herink, skattejurist, Jon Walberg, värderingsspecialist, Johan Ericsson, redovisnings- och kapitalmarknadsspecialist och Karin Juslin, hållbarhetsspecialist. Diskussionen leds av Jon Widefjäll, kapitalmarknadsspecialist.

Tjänster och nyckelkompetenser 

illustration tjänster finansiell rapportering

IPO Readiness och Corporate Governance

Rådgivning och stöd i processen inför en IPO för att vid noteringstillfället klara av att möta de krav som marknaden och tillämpliga regelverk ställer med utgångspunkt i adekvat Corporate Governance. Nulägesanalys, det vill säga Pre IPO / IPO audit, samt stöd i utveckling av ramverk för Corporate Governance / bolagsstyrning innefattande områden såsom till exempel organisation och kompetens, strategisk planering, styrande dokument och underliggande processer och rutiner, extern informationsgivning samt riskhantering.

Kontaktperson: Jon Widefjäll
E-post: jon.widefjaell@pwc.com

Läs mer om IPO
 

Redovisningsförändringar

Implementering och kvalitetskontroll av nya redovisningsstandarder, (till exempel IFRS 9, 15, 16 och 17). IFRS-konverteringar till exempel från svenska redovisningsregler till IFRS och förstudier av effekterna vid övergång till nya.

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com

Läs mer om IFRS och redovisningskonvertering
 

illis prospekt

Prospekt

Rådgivning i samband med upprättande av prospekt, bland annat med avseende på proformaredovisning, prognoser och nya eller omarbetade finansiella rapporter som ska inkluderas i prospekt, samt även generell rådgivning kring prospekt i sin helhet. Stöd i dialogen med Finansinspektionen och andra intressenter avseende utformningen av / innehållet i prospekt.

Kontaktperson: Jonas Selberg 
E-post: jonas.selberg@pwc.com

Redovisningsrådgivning

Rådgivning i samband med förvärv, carve-outs, omstruktureringar, kapitalanskaffning och andra transaktioner. Redovisning i treasury-verksamheter. Proformaredovisning. Stöd i komplexa redovisningsfrågor inom IFRS, K2 och K3. Stöd för att försäkra överensstämmelse med redovisningsregelverk och förbättring av redovisningsrutiner och processer.

Kontakt: Sofia Sköld och Anna Lindén
E-post: sofia.skold@pwc.com och anna.linden@pwc.com

Läs mer om IFRS, redovisning, K2 och K3
 

CFO Support

Rådgivning avseende effektivisering av finansiella rutiner och processer inom ekonomiorganisationen. Stöd i frågor rörande planering, styrning och uppföljning (till exempel affärsplan, budget, prognos samt intern och extern rapportering). Vidare stöd i utveckling av styrande dokumentation såsom Ekonomihandbok samt Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Kontaktperson: Gunilla Stenbeck
E-post: gunilla.stenbeck@pwc.com

Läs mer om CFO Support
 

illis extern rapportering

Extern rapportering och digital rapportering XBRL

Framtagande, support och kontroll av externa rapporter inklusive finansiella rapporter (delårsrapporter och årsredovisningar), bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter och digital rapportering (ESEF: iXBRL / XHTML).

Kontaktperson: Anna Lindén
E-post: anna.linden@pwc.com

Läs mer om ESEF-rapportering och redovisningskonvertering
 

Redovisning av statliga stöd avseende covid-19: detta ska du tänka på

Den svenska regeringen har beslutat om olika typer av stöd till företagen för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Här kan du ta del av den redovisningsmässiga behandlingen av de svenska stödpaket som beslutades våren 2020.

De stödpaket som införts i andra länder kan givetvis variera, likaså villkoren som ska vara uppfyllda för att företagen ska vara berättigade till det aktuella stödet. Det är därför viktigt för företag som har dotterbolag i andra länder att sätta sig in i de statliga stöd som dotterbolagen har åtnjutit för att kunna bedöma hur dessa statliga stöd ska beaktas i redovisningen.

Vill du veta mer? Läs vår skrift:

Redovisning av statliga stöd avseende covid-19

 

Hållbarhetsraportering

Framtidens hållbarhetsrapportering är snart här och leder till kommande regelverksförändringar genom EU:s direktiv om hållbarhetsrapport, CSRD. Hur kommer rapportering att se ut inom en snar framtid och vad måste man tänka på för att vara förberedd?

Våra specialister inom hållbarhetsrapportering, regelverk och relevanta sakfrågor kan hjälpa er med en översikt av de nya kraven på hållbarhetsrapportering, vad de innebär

för framtida årsredovisningar och hur dessa påverkar både strategi och affärsmodell samt ställer krav på kvalitet i data- och informationsprocesser. 

Vill du veta mer? Besök och kontakta oss på www.pwc.se/esg

 


{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakta oss

Mikael Scheja

Mikael Scheja

Ek dr, redovisningsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 38

Claes Janzon

Claes Janzon

Partner och redovisningsspecialist samt vice ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 42

Sofia Sköld

Sofia Sköld

Capital Markets & Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 65

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss om finansiell rapportering

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide