Revision

Låt oss tillsammans arbeta för fortsatta framgångar. En oberoende revision av skickliga specialister ger dig trygghet

Vad är revision?

En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

Granskningen måste även medföra att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet.

Läs mer om

 

Se till att ha ett starkt revisionsteam

Vårt team har rätt erfarenheter och jobbar med rätt saker och vi vill utmana och sparra er i vår löpande dialog och i vår rapportering om det som är väsentligt. Vi koncentrerar insatserna till det som är viktigt, det vill säga era system, processer och kontroller. Har vi som revisionsteam rätt erfarenhet kan vi jobb med rätt saker och ligga nära er verksamhet och bidra med relevanta insikter, inspel, råd och rekommendationer.

En revision behöver  vara baserad på en djup förståelse för er affär och era risker

Något av det mest väsentlig är att processer och kontroller fungerar som det är tänkt. Det är basen för alla affärsmässiga beslut. En av våra huvuduppgifter är att ge aktieägare trygghet i den finansiella rapporteringen. Det är en viktig uppgift som vi fullgör genom vår revisionsberättelse. En värdeskapande revi- sion ger dock så mycket mer än att revisorn bara ger grönt ljus på årsredovisningen. Med vår förståelse om er verksamhet som grund ska vi fortsätta att utveckla en insiktsfull dialog, konstruktiva rekommendationer och utmanande frågor.

Riskbedömning hos större företag

Vi vill förankra rrevisionsplanen hos både ledning och styrelse för att skapa en gemensam förståelse för det vi gör. Vår gemensamma riskbedömning utgör grunden i revisionsplaneringen och styr i mångt och mycket vad vi lägger tonvikten på i granskningen. Vi koncentrerar främst våra insatser till de risker vilka bedöms kunna ha väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen.

Initialt bedömer vi även övriga risker som påverkar revisionen utifrån ett bredare sammanhang. Detta innebär att vi bland annat tar i beaktande rådande makrofaktorer, trender och specifika affärsrisker som kan påverka företaget på ett väsentligt sätt.

En insiktsfull rapportering

Vår revision stöder ert dagliga arbete med den finansiella rapporteringen, den interna rapporteringen, kontrollsystem och legala risker genom att vi:

• Löpande diskuterar resultatet och verksamheten

• Rapporterar våra noteringar på ett tidigt stadium

• Delar med oss av erfarenheter och förslag till förbättringar

• Informerar om ändrade eller nya redovisningsprinciper och andra regler

 


Vill du veta mer om hur revisionen kan ge er mervärde?

Kontakta närmaste kontor eller läs mer under din bransch för att hitta en specialist på just din verksamhet – välkommen!

Exempel på revisionstjänster som vi hjälper till med

En modern och digitaliserad revision

Användande av ny teknologi och innovativa verktyg i revisionen är en förutsättning för att fatta rätt affärsbeslut

System som ger insikter och underlätta dokumentation och kommunikation. För att möta omvärldens efterfrågan på modern revision gör vi löpande omfattande investeringar i teknologi, metodik och genomtänkta och integrerade verktyg. Med digitalisering skapar vi nya insikter via analysverktyg med visualiseringsmöjligheter inom vår Halo-serie till våra kunder.

Digitalisering och samverkan. Med målet att arbeta digitalt, mobilt och flexibelt utvecklar PwC nya arbetssätt för att med ny teknik öka automatiseringsgraden, vilket ger oss mer tid till dialog med våra kunder. 

Vi ligger i frontlinjen i vår bransch tack vare att vi har förnyat revisionsarbetet med hjälp av fyra unika digitala lösningar: Aura, Halo, Kapell och Connect. Aura är vår globala revisionsplattform som ger trygghet, kvalitet och enhetlighet i arbetet med våra kunders revision. Halo är den senaste tekniken som visualiserar realtidsdata och ger oss djupare insikter så vi tillsammans med kunden kan fokusera på rätt saker. Connect är kommunikationsverktyget som ger snabba, säkra informationsutbyten mellan oss och våra kunder. Kapell är verktyget som effektiviserar revisionsarbetet och förenklar transaktionsanalysen för våra kunder och ger bra kontroll på avvikelser. Vi investerar hela tiden i nya lösningar som förenklar revisionsprocessen.

Kundernas verksamheter blir allt mer komplexa, där efterfrågan ökar på revisorsyttranden över olika typer av icke-finansiell information. Samtidigt uppstår nya fenomen som blockchain, AI och kryptovalutor att förhålla sig till, parallellt med att digitalisering och automatisering går i en rasande takt. Allt detta ger stora möjligheter till  realtidsrapportering på ett helt annat sätt än idag.

Vi skapar en modern, innovativ och värdeskapande revision. Tack vare dessa investeringar kan vi arbeta effektivare och mer träffsäkert oc snabbt dela information med och återkoppla till våra kunder.

Analyser som ger bättre insikter. Dataanalyser, rätt använda, kan inte bara ersätta manuella revisionsinsatser utan även på ett effektivt sätt täcka hela populationer av mycket stora transaktionsvolymer. Analyserna kan också ge bättre insikter om underliggande trender i stora informationsmängder, och därmed ge en mer konkret och värdeskapande rapportering. En rapportering som innehåller kunskap och inte bara information om enstaka iakttagelser baserade på stickprov.


Kontakta oss

Kundcenter
Kontakta oss
Tel 010-212 50 00
Email

Helena Kaiser de Carolis
Ansvarig Financial Services
Tel 0709-29 33 11
Email

Catarina Ericsson

Tel 0709-29 34 24
Email

Johan Engstam
Partner / Branschansvarig Pharma och Life Sciences
Tel 0709-29 40 26
Email

Följ oss