Nya Basel IV-regler kan få bankerna att behöva ompröva sina affärsmodeller

2017-12-19

händer på tangentbord på laptop går igenom Basel IV


Baselkommittén för banktillsyn har offentliggjort nya regler för beräkning av kapitalkrav. Det här innebär nya mer riskkänsliga schablonmetoder, begränsningar för användning av interna modeller och ett kapitalgolv på 72,5 procent.

"Trots att reglerna blev mindre tuffa än vad som ursprungligen föreslogs, kan vissa banker få en kraftig ökning av riskvägt exponeringsbelopp."

André Wallenberg, ansvarig Basel IV, PwC Sverige

Den 7 december 2017 publicerade Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) slutliga versioner av de reviderade kraven för beräkning av riskvägt exponeringsbelopp (Risk Exposure Amount, REA) och kapitalgolv. Dessa dokument slutför det arbete som BCBS inledde 2012 för att vidareutveckla Basel III-ramverket.

Basel III introducerades för att ta itu med de mest brådskande bristerna från finanskrisen 2007-2008 och göra bankerna mer motståndskraftiga mot finanskriser.

Reformen, tillsammans med tidigare publikationer som reviderar beräkningen av REA, inklusive de nya reglerna för marknadsrisk som offentliggjordes 2016, kallas "Basel IV" av branschen. Basel IV inkluderar revideringar i beräkning av samtliga risktyper inom pelare 1 och reformerna påverkar därför alla banker, oavsett storlek, affärsmodell och oberoende av användningen av schablon- eller avancerade metoder för beräkning av kapitalkrav.

Reformerna påverkar alla banker

I och med "Basel IV" blir schablonmetoderna mer riskkänsliga och komplexa medan användningen av interna modeller blir mer begränsad. Införandet av ett relativt högt kapitalgolv (72,5 procent) för de banker som använder sig av interna modeller ansågs vara en av de mest kontroversiella elementen i den nya regleringen. BCBS vill uppnå flera mål med de nya reglerna. Bland annat syftar det till att återupprätta förtroendet för bankernas kapitalberäkning genom att minska klyftan i variabilitet och göra bankerna mer jämförbara. BCBS har därför begränsat användningen av interna modeller, medan de schablonmetoder som används av de flesta banker över hela världen kommer att bli mer riskkänsliga och återspegla utvecklingen på de finansiella marknaderna de senaste åren.

För operativ risk får interna modeller inte längre användas och de nuvarande tre metoderna ersätts med en ny beräkningsmetod. Ingen överenskommelse om kapitaltäckning av statliga exponeringar uppnåddes men ett diskussionsunderlag publicerades. Bortsett från förändringarna kopplat till REA, beslutades även om vissa förändringar i bruttosoliditetsgraden (Leverage ratio) genom att introducera en bruttosoliditetsbuffert för globalt systemviktiga banker.

Påverkan på bankernas affärsmodeller och strategier

Trots det faktum att de publicerade reglerna är mindre stränga jämfört med de ursprungliga förslagen, kommer det för vissa banker innebära en ökning av REA och därmed påverka dess kapitalrelation. Effekten varierar från bank till bank och beror på flera faktorer till exempel användningen av interna modeller för riskmätning eller vilken typ av affärsmodell banken har.

– Medan vissa banker kan drabbas av en ökning av kapitalkrav kan andra banker till och med dra nytta av de nya reglerna och sänka kapitalkravet" , säger André Wallenberg, ansvarig för Basel IV för PwC i Sverige

– Påverkan av Basel IV kommer också att variera från land till land beroende på lokal utlåningspraxis, fortsätter Wallenberg.

Generellt kan man säga att bankerna bör se över sin kapitalbindning i olika affärsområden och eventuellt anpassa sin prissättning och sitt produktutbud. De reviderade reglerna kan därmed komma att påverka bankernas strategier och affärsmodeller. BCBS räknar med att det kommer att leda till en viss omfördelning av kapitalet i systemet. Kapitalgolvet kommer sannolikt att vara fokusområdet för de större bankerna, medan mindre institut särskilt måste överväga vilken infrastruktur och teknikförbättringar som behövs för att hantera den ökade volymen och granulariteten av data som krävs enligt de mer komplexa schablonmetoderna.

Bankerna behöver agera

De reviderade reglerna kommer börja gälla 2022, med en infasningsperiod. Genomförandet av de nya reglerna för marknadsrisk som beslutades av BCBS 2016 (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB) skjuts upp till 2022. Det betyder att det kommer att bli ett" big bang" år 2022 när de nya reglerna ska tillämpas för första gången. Nationella lagstiftare måste också vidta åtgärder för att införa paketet "Basel IV" i bindande nationell lagstiftning.

Inom EU pågår nu arbetet av implementering där de första delarna av Basel IV finns med i förslaget till ny kapitaltäckningsförordning (CRR II/CRD V) som väntas träda i kraft 2019/2020.

Så här säger Finansinspektionen

Finansinspektionen skriver i ett pressmeddelande: "FI kommer att anpassa utformningen och tillämpningen av kapitalkraven för de svenska bankerna i och med att Baselstandarderna blir bindande EU-regler. FI kommer inte att låta buffertkraven öka mekaniskt som en effekt av Baselgolvet. Behovet av kapitalbuffertar gör dock att det inte kan uteslutas att kapitalnivåerna i bankerna kan behöva öka när överenskommelsen genomförs."

Kontakta oss

André Wallenberg

André Wallenberg

Partner / rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 62

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide