Policy avseende förebyggande av korruption

Med korruption avses i denna policy tagande av, eller begäran om, muta samt lämnande av, eller erbjudande om, muta. Även handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott omfattas av begreppet.
 

Redan misstankar om korruption påverkar alla som har en relation till det misstänkta företaget. Varumärket riskerar att skadas även om brott inte kan konstateras. Mutor leder också till högre kostnader och snedvrider konkurrensen på marknaden. Förtroendet från kunder och andra affärskontakter förstörs.

Av dessa skäl är det mycket viktigt att PwC inte riskerar att hamna i en situation där någon medarbetare kan misstänkas för korruption. Företagets och dess anställdas kunskap om, och efterlevnad av, korruptionslagstiftningen är alltså en förutsättning för att vi skall kunna verka på vår marknad.

PwC:s objektivitet, oberoende, integritet och etiska agerande är grundläggande för verksamheten, och alla anställda måste därför agera på ett sätt som gör att dessa värderingar inte kan ifrågasättas.
 

Nolltolerans

Som framgår av Code of Conduct tillämpar PwC nolltolerans mot korruption. Detta innebär att ingen anställd eller partner får lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån. Ingen anställd eller partner får heller ta emot eller begära sådan förmån eller belöning. Ingen får heller rekommendera eller underlätta för en kund att ta emot eller begära sådan förmån eller belöning.
 

Omfattning

Denna policy gäller med omedelbar verkan och omfattar alla anställda och partners.

Denna policy omfattar alla kontakter med existerande eller potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners, i såväl privat som offentlig sektor, både inom och utanför Sverige.
 

Lagstiftning

Det är viktigt att klargöra vad som utgör korruption. Av brottsbalken 10 kap. 5 b § framgår att

den som till arbetstagare eller annan lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen, kan dömas för givande av muta. Motsvarande gäller för mottagaren enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §. Där framgår att arbetstagare som tar emot eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, kan dömas för tagande av muta.

I brottsbalken 10 kap. 5 d § kriminaliseras också såväl givande och utlovande som mottagande eller begäran om otillbörliga förmåner för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Brottet benämns då handel med inflytande.

Av brottsbalken 10 kap. 5 e § framgår att en näringsidkare som tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i den angelägenheten döms för vårdslös finansiering av mutbrott.

Det finns också anledning att vara uppmärksam på att andra länders lagstiftning kan komma att gälla för PwC:s anställda. Ett exempel på detta är UK Bribery Act 2010 som gäller även icke-brittiska företag som bedöms ha verksamhet, eller del av verksamhet, som berör Storbritannien.
 

"Smörjande betalningar"

I vissa delar av världen förekommer betalning till myndighetspersoner för att underlätta eller snabba på en laglig åtgärd som dessa myndighetspersoner är ålagda att utföra, såsom att utfärda ett tillstånd. Sådana så kallade ”smörjande” eller ”underlättande” betalningar är olagliga i Sverige liksom i många andra länder. Av detta skäl får ingen medarbetare för PwC:s eller en kunds räkning utföra eller rekommendera en sådan betalning.
 

Närmare anvisningar

För att minska risken för korruption har PwC inrättat särskilda rutiner mot korruption varav denna policy är en. Mer detaljerade anvisningar finns i dokumentet "Riktlinjer avseende hantering av gåvor och aktiviteter"

Kontakta oss

Sten Håkansson

Business Conduct Leader

Tel 0709-29 33 49

Johan Rippe

vVD och ansvarig marknadsfrågor

Tel 0709-29 11 88

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier